הפיקוח על הבנקים מברך על הצטרפות ישראל לארגון ה- FATF

הארגון הכיר בכך שהפיקוח על הבנקים עומד בצורה אפקטיבית ביישום הסטנדרטים הבינלאומיים בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור 

 

הפיקוח על הבנקים מברך על הצטרפות מדינת ישראל כחברה ה- 38 בארגון ה- FATFהיוקרתי, (Financial Action Task Force, כוח המשימה הבינלאומי לאיסור הלבנת הון ומימון טרור)  לאחר שעמדה בהצלחה בביקורת שערך הארגון. ההצטרפות לארגון תאפשר למדינת ישראל לקחת חלק פעיל בקביעת הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, תשפר את מעמדה הבינלאומי של המדינה ותחזק את יכולת המערכת הבנקאית לפעול בזירה הבין-לאומית. 

ההכרה של ארגון ה- FATF  בפיקוח על הבנקים כרגולטור מוביל מבחינת אפקטיביות משטר הלבנת ההון ומימון טרור, העומד בסטנדרט הבינלאומי, היא תוצאה ישירה של פעולות הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות במלחמתו בהלבנת ההון ובמימון טרור. הפעולות שנקט הפיקוח כללו קידום חקיקה והוראות, פעולות מעקב וניטור שוטפים ועריכת ביקורות בבנקים בנושאים אלה. אלו הובילו לאורך השנים לאכיפה  באמצעות דרישות הון נוסף בגין סיכוני ציות וחקירות ומגבלות על חלוקת דיבידנד,  דרישות לשינוי תהליכים ונהלים בבנקים, הטלת עיצומים כספיים וקביעת סנקציות אישיות בגין כשלים.

כפועל יוצא של פעולות הפיקוח, המערכת הבנקאית חיזקה בעשור האחרון את תשתית ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ובשנים האחרונות גם התאימה את עצמה לשינויי החקיקה והדרישות בנושא עברת מס כעברת מקור (של תושבי ישראל ותושבי חוץ), בין היתר בעקבות החקירות של הרשויות האמריקאיות בחלק מהבנקים.

דוח ה- FATF  מציין כי למערכת הבנקאית בישראל יש הבנה מעמיקה של הסיכונים והיא בעלת הערכת סיכון ומתודולוגיה מפותחים לניהול הסיכון. עוד ציין הדוח כי הבנקים הם מקור המידע העיקרי בישראל על נהנים ובעלי שליטה בתאגידים ובנאמנויות, בזכות הליך "הכר את הלקוח" המעמיק, אותו הם מקיימים ובזכות פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות עליונה לעמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור, שמקדם ארגון ה- FATF, ומברך על ההכרה בפיקוח ובהסדרה על המערכת הבנקאית. הכרה זו היא תוצר של מאמצים ממושכים ועקביים של הפיקוח על הבנקים לאורך השנים, ומהווה אינדיקציה נוספת לכך שהלקחים מההתנהלות שנחקרת כעת בארה"ב ביחס לבנקים ישראלים נלמדו ויושמו. אנו מחויבים ליישום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור אפקטיבי בישראל ונמשיך לפעול בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, גורמי האכיפה והרגולטורים הפיננסיים האחרים על מנת להמשיך ולשפר את המשטר הקיים בישראל ".​