התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2018

17/06/2018
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
  • ברביע הראשון של שנת 2018 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-28.7 מיליארדי ש"ח (%0.8) ועמד בסופו על כ-3.65 טריליוני ש"ח.
  • העלייה בשווי התיק ברביע הראשון נבעה מעלייה ביתרת ההשקעות בחו"ל ומגידול ברכיבי האג"ח.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הראשון של שנת 2018 בכ-1%, נמוך מקצב הגידול הרבעוני בשנתיים האחרונות,  לרמה של כ-1.6 טריליוני ש"ח. העלייה נבעה מעליות ביתרת ההשקעות בחו"ל ומרכיב אג"ח הממשלתיות, שקוזזו בחלקן כתוצאה מירידה ביתרת המזומן והפיקדונות והמניות בארץ.
  • ברביע הראשון של השנה, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 2.1 מיליארדי ש"ח, נמוך מממוצע ההפקדות בארבעה רביעים הקודמים.​