הקלות רגולטוריות לבנקים חדשים


רקע

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום להערות הציבור טיוטות של הוראות חדשות העוסקות בהתאמות שבוצעו להוראות המפקח על הבנקים שיחולו על בנקים חדשים וכן על בנקים בשלב של הקמה.

לצד היעדים המרכזיים של שמירה על יציבות המערכת הבנקאית וחיזוק אמון הציבור קבע לעצמו הפיקוח על הבנקים כיעד נוסף את עידוד התחרות במערכת הבנקאית לטובת הצרכן הבנקאי.

הפיקוח נוקט בשנים האחרונות בצעדים רבים ומגוונים להשגת יעד זה בין השאר באמצעות הסרת חסמי כניסה לשוק הבנקאות וליווי שחקנים חדשים המעוניינים להקים בנק חדש.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "על מנת לעודד הקמת בנקים חדשים פעלנו לפשט את תהליך קבלת רישיון בנק ולייצר למבקש הרישיון וודאות רגולטורית בשלב מוקדם של התהליך. היום אנו מפרסמים טיוטת הוראה חדשה להערות הציבור, שעניינה הקלות להוראות הפיקוח על הבנקים שיחולו על בנק בשלב של הקמה ועל בנק חדש, כצעד נוסף ביצירת סביבה רגולטורית תומכת בהקמת בנקים חדשים, אשר תקל עליהם בשנים הראשונות להקמתם ועד להתבססותם. בכך אנו מיישמים עקרונות של פיקוח מבוסס סיכון ומקיימים תהליכים דומים לאלו של רגולטורים מובילים בעולם, כגון הרגולטור האנגלי והאוסטרלי. הוראה זו מהווה כלי נוסף להסרת חסמים להקמת בנקים חדשים בישראל".

ביוני 2018 פרסם הפיקוח על הבנקים מסמך מדיניות בנושא תהליך הקמת בנק חדש והנחיות למבקש רישיון בנק[1]. המדיניות מאפשרת לבנק בהקמה לקבל רישיון מוגבל בזמן ובפעילות, שבמסגרתו מתאפשרת לבנק פעילות מאוד מצומצמת עד להשלמת היערכותו. לאחר השלמת ההיערכות, הבנק  הופך להיות "בנק חדש" בעל רישיון בנק שאינו מוגבל בזמן, אך מוגבל בפעילות. הפרסום  הוביל להתעניינות מצד יזמים שונים.

בהמשך לפרסום מיוני 2018, הפיקוח מפרסם היום שתי טיוטות להוראות חדשות:

א.      טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין אשר תחול על בנקים חדשים - בשלב שבו הם מוגדרים כ"בנק  בהקמה" ובשלב שבו הם מוגדרים כ"בנק חדש".

ב.      טיוטת הוראות דיווח לציבור ל"תאגיד בנקאי חדש".

הטיוטות יפורסמו כהוראות סופיות לאחר קבלת ההערות והתייחסות אליהן, לרבות היוועצות ביזמים שפנו לפיקוח ובציבור הרחב, והשלמת הדיונים.

 

בישראל, הרגולציה הבנקאית מותאמת ככלל לבנקים הקיימים, שהם בעלי היקפי פעילות בינוניים עד גדולים מאוד, עם מורכבות פעילות בינונית/גבוהה. ללא קביעת רגולציה מדורגת לבנקים חדשים, היו נדרשים הללו למלא תוך פרק זמן קצר אחר כל הדרישות הקיימות בהוראות המפקח על הבנקים, מבלי שיהיה  מתאם בין הדרישות לבין מורכבותם והיקף פעילותם.

ההוראות החדשות יוצרות מדרגה פיקוחית מוגדרת וידועה למקימי בנק חדש באשר לדרישות הפיקוחיות החלות על תאגיד מסוג זה. בנוסף, הן מגדירות את הדרישות שיחולו על "בנק בהקמה".

לאחר קבלת הערות הציבור והתייחסות הפיקוח על הבנקים להוראות תוצא הוראה סופית.

 

מהו בנק בהקמה?

תאגיד שקיבל רישיון בנק מוגבל הניתן לתקופה של עד 3 שנים, שבמהלכה עליו להשלים את היערכותו, לרבות גיוס הון, איוש משרות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, גיוס עובדים, פיתוח וביסוס התשתיות והמערכות התפעוליות ועוד. במהלך תקופה זו התאגיד יכול לבצע פעילות בנקאית לא מורכבת – פעילות מול אנשים פרטיים ועסקים קטנים, ללא פעילות בחו"ל, ובהיקפים מוגבלים בלבד, עד 250 מיליוני ש"ח אשראי לציבור ועד 250 מיליוני ש"ח פיקדונות ציבור.

 

מה הוא בנק חדש?

בנק חדש הוא בנק שעונה על כל ההגדרות הבאות:

·   קיבל מבנק ישראל רישיון בנק שאינו רישיון מוגבל;

·  מנהל פעילות בהיקף נמוך - סך נכסיו אינו עולה על 1% מסך נכסי המערכת הבנקאית או על 16 מיליארדי ש"ח (הנמוך שביניהם), וסך פיקדונות הציבור שלו אינו עולה על 0.5% מסך הפיקדונות במערכת הבנקאית או על 6 מיליארדי ש"ח (הנמוך שביניהם);

·   מאופיין בפעילות שאינה מורכבת.     

ככלל, כל עוד בנק חדש עומד בספים הכמותיים ומאופיין בפעילות שאינה מורכבת, תחול עליו ההוראה ללא תלות במספר השנים שחלפו ממועד הקמתו. לבנק חדש שגדל והתרחב ופעילותו עולה  על הספים הכמותיים, המגדירים פעילות בהיקף נמוך, תינתן תקופת מעבר של עד שלוש שנים ליישום חלק או כלל ההוראות החלות על בנקים בינוניים וגדולים.

המעבר מרישיון  של "בנק בהקמה" ל"בנק חדש" אינו אוטומטי, אלא מותנה באישור הנגיד כי הבנק בהקמה השלים את היערכותו כנדרש.

 

רגולציה מדורגת (פרופורציונאלית) ומדוע היא מיושמת לגבי בנקים חדשים

 

מעבר לרגולציה מדורגת הוא מגמה רווחת בקרב רגולטורים בנקאיים במדינות המובילות. מגמה זו היא תולדה של הידוק הרגולציה מאז המשבר הפיננסי הגלובלי שהתרחש בשנת 2008 שבא לידי ביטוי, בין השאר, בהעלאת דרישות ההון והנזילות, הוספת דרישת בטחונות בפעילות בנגזרים, וחיזוק הממשל התאגידי וניהול הסיכונים בבנקים. בעוד שמגמה זו פעלה לחיזוק יציבות המערכות הבנקאיות היא גם הובילה להגדלת העלויות , במיוחד לבנקים בינוניים וקטנים, ולהקטנת התמריצים להקים בנקים חדשים. בעקבות כך, רגולטורים מובילים בעולם החלו לבחון רגולציה מדורגת ואף ליישמה. דוגמאות לרגולציה בנקאית מדורגת ניתן למצוא בארה"ב, בשוויץ ובאיחוד האירופי. יודגש כי מטרת הרגולציה המדורגת הינה להתאים את העומס הרגולטורי לרמות הסיכון השונות בין הבנקים.

 

 

מהות הדרישה

כיצד חלה על בנק קיים

בנק בהקמה

כיצד תחול על בנק חדש

יחס הלימות הון

-      יחס הון עצמי רובד 1

-      יחס הון כולל

 

-      יחס מינימלי של 9%

-      יחס מינימלי של 12.5%

הון מינימלי של 30 מיליוני​ ש"ח

כשסך נכסי הסיכון>600 מיליון ₪:

-      יחס מינימלי של 8%

-      יחס מינימלי של 11.5%

 

כשסך נכסי הסיכון600 מ' ₪: הון בסכום שלא יפחת מ-50 מ' ₪.

יחס מינוף

יחס מינימלי של 5%

-

יחס מינימלי של 4%

יחס נזילות

יחס כיסוי נזילות לא יפחת

מ-100%

נכסים נזילים בשיעור של 20% מסך פיקדונות הציבור שגוייסו

יחס נזילות המחושב באופן פשוט כפונקציה של פקדונות הציבור והמח"מ שלהם.

 

עבודת הדירקטוריון

-  מינימום חברי דירקטוריון: 7

-  מינימום דירקטורים בעלי "ניסיון בנקאי": 1/3 דירקטוריון

-  מינימום דירקטורים בעלי "מומחיות חשבונאית ופיננסית": 1/5 דירקטוריון

-  בעל שליטה או קרובו אינם יכולים לכהן כיו"ר הדירקטוריון או כיו"ר ועדה דירקטוריונית


-   ועדות חובה של הדירקטוריון: ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת ניהול סיכונים, ועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות

-   מינימום חברי דירקטוריון: 5

-   מינימום 1 בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית"

-  בעל שליטה או קרובו יכולים לכהן כיו"ר הדירקטוריון או כיו"ר ועדה דירקטוריונית  (למעט ועדת ביקורת)

-  ועדות חובה של הדירקטוריון: ועדת ביקורת

 

-  מינימום חברי דירקטוריון: 5

-   מינימום דירקטורים בעלי "ניסיון בנקאי": 1 או 2, תלוי בגודל הדירקטוריון

-  מינימום דירקטורים בעלי "מומחיות חשבונאית ופיננסית": 1 בעל שליטה או קרובו יכולים לכהן כיו"ר הדירקטוריון או כיו"ר ועדה דירקטוריונית (למעט ועדת ביקורת) למשך 3 שנים ממועד קבלת רישיון הקבע.

-  ​ועדות חובה של הדירקטוריון: ועדת ביקורת

 

מחשוב ענן

לא ניתן לעשות שימוש בשירותי מחשוב ענן עבור פעילויות ו/או מע​​רכות ליבה

ניתן לעשות שימוש בשירותי מחשוב ענן עבור פעילויות ו/או מערכות ליבה, בכפוף לאישור המפקח על הבנקים

ניתן לעשות שימוש בשירותי מחשוב ענן עבור פעילויות ו/או מערכות ליבה, בכפוף לאישור המפקח על הבנקים

שדרה ניהולית ופונקציות ניהול ובקרת סיכונים

הוראות שונות דורשות מינוי בעלי תפקידים שונים למנהלי תחומים, סיכונים או בקרות

נדרשת פונקציית ניהול סיכונים עצמאית מקווי העסקים וכן מבקר פנימי (יותאם להיקף הפעילות ומהותה)

צומצמו הדרישות למינוי בעלי תפקידים שונים כמנהלי תחומים, סיכונים או בקרות על ידי איחוד פונקציות או מתן אפשרות להוציא למיקור חוץ פעילויות של פונקציות מרכזיות מסוימות.

פרסום דוחות כספיים לציבור

תדירות דיווח רבעונית

-

תדירות דיווח חצי שנתית[1] https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorMethod/Documents/rlicense.pdf.

 ​

​​