התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הרביעי של 2018

18/03/2019
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
לניתוח התפתחויות החוב בשנת 2018 כולה ראו 'החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי' בחלק א' של פרסום 'מבט סטטיסטי 2018'.

 

יתרת החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי[1] גדלה ברביע הרביעי של שנת 2018 בכ-20 מיליארדי ש"ח (1.4%) לרמה של כ-1.5 טריליוני ש"ח: יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע זה בכ-12 מיליארדי ש"ח (1.3%) לרמה של כ-919 מיליארדים; יתרת החוב של משקי הבית גדלה בכ-8 מיליארדים (1.4%) ועמדה בסוף הרביע על כ-557 מיליארדים – עיקר הגידול הינו ביתרת החוב לדיור. נמשכת הירידה בקצב הגידול השנתי של יתרת החוב שלא לדיור.

 

א.     החוב של המגזר העסקי

  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע הרביעי של שנת 2018 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-12 מיליארדי ש"ח (1.3%) לרמה של כ-919 מיליארדים. העלייה ביתרת החוב נבעה בעיקר מפיחות של כ-3.3% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהגדיל את השווי של החוב הנקוב במט"ח והצמוד לו. לעלייה ביתרת החוב תרם גם גידול כמותי בהיקף של כ-4.3 מיליארדי ש"ח שהורכב ברובו מגידול בהלוואות מתושבי חוץ ובהלוואות בנקאיות וקוזז בחלקו כתוצאה מהקטנה כמותית בהלוואות מהגופים המוסדיים ומפירעונות נטו של אג"ח (סחירות ולא סחירות) בארץ. (איור 1)
  •  בסיכום שנתי, חל גידול בשיעורי השינוי הן של החוב הבנקאי והן של החוב החוץ-בנקאי: החוב הבנקאי עלה השנה בכ-6.7% לעומת 3.1% בשנת 2017; החוב החוץ-בנקאי עלה בכ-6.8% לעומת שיעור אפסי בשנה שעברה. (איור 2) 
  • ברביע הרביעי של השנה הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-9.3 מיליארדי ש"ח, נמוך במקצת ממוצע הגיוסים בארבעת הרביעים שקדמו לו (כ-10 מיליארדים ברביע). ברביע זה בלטו הגיוסים של חברות מענף הנדל"ן והבינוי וחברות מענף המסחר והשירותים (כ-30% וכ-28% מסך הגיוסים, בהתאמה). בינואר 2019 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-4.7 מיליארדי ש"ח, רובן באג"ח סחירות, גבוה ממוצע הגיוסים החודשי בשנת 2018 (כ-3.3 מיליארדים). (איור 3)
  •  ברביע הרביעי של השנה המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות התרחב בכ-0.4 נק' האחוז לכ-1.53 נק' האחוז, זאת לאחר הצטמצמות של כ-0.2 נק' האחוז ברביע הקודם. בינואר 2019 חלה הצטמצמות קלה במרווח עד לכ-1.5 נק' האחוז. (איור 4)


ב.     החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע הרביעי של שנת 2018 בכ-8 מיליארדי ש"ח (1.4%) לרמה של כ-557 מיליארדי ש"ח: יתרת החוב לדיור עלתה בכ-6 מיליארדים לרמה של כ-360 מיליארדים (כ-1.8%); יתרת החוב שלא לדיור עלתה בכמיליארד ש"ח עד לרמה של כ-197 מיליארדים. עם זאת, נמשכת הירידה בקצב הגידול השנתי של יתרת החוב שלא לדיור, שהחלה בסוף שנת 2016 (איור 5).
  •  ברביע הרביעי של שנת 2018 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-16 מיליארדי ש"ח, גבוה מהתקופה המקבילה אשתקד (כ-13 מיליארדים). בינואר 2019 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-5 מיליארדי ש"ח, דומה לממוצע החודשי במהלך הרביע הרביעי של שנת 2018. (איור 6)


להודעה במלואה, כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים​

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק, קישור לנתוני משכנתאות, קישור לנתוני מחירים בבנקים.


[1]  נתוני החוב לבנקים מבוססים על נתוני המאזניים החודשיים ולא על נתוני הדוחות הכספיים השנתיים, שכן הדוחות ל-2018 טרם פורסמו לציבור.