הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה להערות הציבור שתכליתה שיפור הגילוי ללקוחות אודות העמלות והתשואות בתיק ניירות הערך שלהם. המהלך גובש בשיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך.


יאיר אבידן, המפקח על הבנקים
: "המידע בדבר תיק ניירות הערך הינו מידע בעל ערך רב ללקוח. הצעד הנוכחי, לשיפור הצגת המידע הקיים והמידע החדש שיעמוד לרשות הלקוחות ישפר את יכולתם לקבל החלטה מושכלת באשר לאפיק ההשקעה המיטבי עבורם.  אני קורא ללקוחות לעשות שימוש בכלי זה ובכלי השוואה נוספים תוך בחינת חלופות השקעה נוספות ובכך לבחור את המוצר המיטיב והמתאים ביותר עבורם".

ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך: "אני מודה למפקח על הבנקים שנרתם להובלת הנושא ובכך לקדם תחרות בריאה לטובת ציבור המשקיעים בישראל. בימים אלה, כאשר גלגלי מהפכת הבנקאות הפתוחה החלו לנוע, המידע הוא כלי המיקוח באמצעותו הלקוח יוכל לקבל את הצעת השירות המיטבית עבורו. תחילת פעילותם של נותני שירותי להשוואת מידע פיננסי (API) מייצרת הזדמנות להגברת התחרות ולכן אני רואה חשיבות ביישום המהלך בקצובי זמן קצרים ככל הניתן לטובת ציבור המשקיעים".


הפיקוח על הבנקים, בשיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך, קבע בטיוטת ההוראה  פורמט אחיד של הצגת מידע ונתונים ללקוח אודות פיקדון ניירות הערך שלו בבנק. במסגרת זו יוצג ללקוחות מידע אודות תשואת פיקדון ניירות הערך, הנכסים הכלולים בו, גילוי אודות הפעילות בפיקדון ניירות הערך, והעמלות שהלקוח משלם עבור השירותים.

 

המידע אודות התשואה על פיקדון ניירות ערך יוצג ללקוחות באזור האישי באתרי הבנקים באופן שוטף ודינמי, אשר יאפשר להם לקבל את שיעור התשואה עבור התקופה הרצויה בהתאם לבחירתם.

כמו כן, הוגדרה מסגרת אחידה למידע רבעוני רחב יותר, שיועמד לרשות הלקוחות הכולל מידע על שווי הפיקדון, התנועות בפיקדון, שיעור תשואה מצטבר ברמה רבעונית והשוואה לשנים קודמות, ומידע על עמלות ששולמו בגין הפעילות בפיקדון ניירות הערך.

 

עבור לקוח שמקבל ייעוץ השקעות יוצגו בנוסף גם פרטים אודות שם היועץ/מרכז הייעוץ בהתאם לאופן מתן הייעוץ; רמת הסיכון ומידת החשיפה לנכסים ולמט"ח בפיקדון ניירות הערך. ללקוח תהיה נגישות למידע התקופתי שהוצג ברבעונים הקודמים של אותה שנה קלנדרית.

 

כמו כן, הוגדר בהוראה אופן חישוב תשואת ניירות הערך, המבוסס על שיטת TWR[1], וזאת במטרה לקבוע נוסחה אחידה לחישוב התשואה על מנת לשפר את היכולת של הלקוח להשוות בין מוצרים חלופיים ולבחון חלופות השקעה.[1] שיטת TWR (Time Weighted Return), תשואה משוקללת זמן,  היא שיטה מקובלת לאומדן תשואה. על פי שיטה זו התשואה מחושבת בחלונות זמן נפרדים בהם לא מתקיים תזרים מזומנים ונסמכת על פני חלונות הזמן.

 ​