התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2017

18/09/2017
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע השני של שנת 2017 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ- 28.5 מיליארדי ש"ח (0.8%) ועמד בסופו על כ- 3.5 טריליוני ש"ח.
  • העלייה בשווי התיק ברביע השני נבעה בעיקר מגידול ברכיבי המזומן והפיקדונות, אג"ח החברות הסחיר ויתרת המניות בארץ. מנגד חלה ירידה ביתרת הנכסים בחו"ל, בעיקר כתוצאה מייסוף השקל במהלך הרביע.
  • שווי יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלה ברביע השני של שנת 2017 בכ-2.2% (32.6 מיליארדי ש"ח), ועמד בסופו על כ-1.5 טריליון ש"ח. העלייה ביתרת התיק נבעה בעיקר מעלייה ברכיבי המזומן והפיקדונות, האג"ח הממשלתיות והמניות בארץ ובחו"ל, והיא קוזזה בחלקה ע"י ירידה באג"ח בחו"ל.
  • ברביע השני של השנה, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 5.8 מיליארדי ש"ח, בהמשך להפקדות ברביע הראשון של השנה.​