הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים

18/04/2019
לכל ההודעות בנושא:
המדיניות המוניטרית והאינפלציה - נתונים ודוחות
פרסומים סטטיסטיים
 

 

הציפיות משוק ההון1 לשנה הראשונה

הציפיות משוק ההון1 לשנה השנייה (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1 לשנה השלישית (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1     

 ל 5-3  שנים (פורוורד)2

הציפיות משוק ההון1 לחמש שנים

הציפיות משוק ההון1      ל 10-5  שנים (פורוורד) 3

ממוצע תחזיות4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה

ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות5

ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה7

הנתונים השנתיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2.6

2.8

2.9

3.0

2.9

2.5

2.7

2.7

 

2011

2.5

2.7

3.0

2.9

2.8

2.4

2.8

2.7

 

2012

2.1

2.7

3.0

2.6

2.6

2.3

2.3

2.1

2.1

2013

1.7

2.4

2.6

2.4

2.3

2.4

1.8

1.6

1.7

2014

1.2

1.8

2.2

2.0

1.8

2.3

1.3

1.0

1.2

2015

0.6

1.3

1.4

1.6

1.3

2.0

0.8

0.4

0.4

2016

0.2

0.8

1.1

1.4

1.0

2.2

0.6

0.1

0.1

2017

0.2

0.7

1.1

1.5

1.0

2.1

0.6

0.3

0.3

2018

1.0

1.2

1.5

1.6

1.4

1.9

1.0

0.7

0.9

הנתונים החודשיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

0.5

0.9

1.1

1.5

1.1

2.2

0.7

0.3

0.4

פברואר

0.8

1.0

1.3

1.5

1.2

2.1

0.7

0.4

0.5

מארס

0.6

1.0

1.3

1.4

1.1

2.0

0.8

0.5

0.6

אפריל

0.7

1.1

1.4

1.4

1.2

1.9

0.8

0.5

0.7

מאי

0.8

1.2

1.4

1.6

1.3

1.9

0.9

0.7

0.9

יוני

1.2

1.4

1.5

1.7

1.5

1.9

1.0

0.7

1.0

יולי

1.5

1.4

1.5

1.7

1.6

1.8

1.0

0.9

1.2

אוגוסט

1.4

1.4

1.6

1.7

1.6

1.9

1.2

0.9

1.2

ספטמבר

1.3

1.3

1.6

1.7

1.5

1.9

1.1

0.9

1.2

אוקטובר

1.2

1.4

1.7

1.7

1.5

1.9

1.1

0.9

1.1

נובמבר

1.0

1.3

1.5

1.7

1.5

1.8

1.1

0.8

1.0

דצמבר

1.2

1.5

1.5

1.6

1.5

1.7

1.1

0.9

1.1

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

1.0

1.5

1.6

1.6

1.4

1.7

1.1

0.9

1.1

פברואר

1.1

1.4

1.6

1.6

1.5

1.8

1.2

0.9

1.1

מארס

1.1

1.5

1.6

1.7

1.5

1.8

1.2

0.9

1.1

הנתון השוטף6

1.0

1.6

1.6

1.7

1.5

1.8

1.3

1.0

1.2

 

1. הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין​ התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת:

         www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx

1. ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה השלישית ועד סוף השנה החמישית.

2. ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה החמישית ועד סוף השנה העשירית.

3. ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המוסרים לבנק ישראל את תחזיותיהם באופן סדיר.

4.הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של חמשת הבנקים הגדולים, המחושבות כיחס בין הריביות הלא צמודות לריביות הצמודות למדד. הריבית הפנימית מחושבת עבור כל בנק כממוצע בין המחיר השולי שלו לגיוס מקורות (פיקדונות) והמחיר השולי שלו להקצאת שימושים (אשראי).

5.עבור ציפיות משוק ההון ומהריביות הפנימיות - ממוצע לחודש מדדי (מהמדד הקודם ועד לנתון האחרון הקיים לפני פרסום המדד הנוכחי), עבור התחזיות  – ממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד.

6.ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה - ממוצע ציטוטי שוק ועיבודי בנק ישראל.

​​