התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2018

19/03/2019
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע הרביעי של שנת 2018 ירדה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-5 מיליארדי ש"ח (%0.1-) ועמדה בסופו על כ-3.7 טריליוני ש"ח.
  • הירידה ביתרת התיק ברביע הרביעי נבעה בעיקרה מירידה ביתרת ההשקעות בחו"ל ובאג"ח בארץ.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים ירדה ברביע הרביעי של שנת 2018 בכ-41.6 מיליארדי ש"ח (2.5%) לרמה של כ-1.64 טריליונים.
  • שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים עלה בכ-0.5 נקודת אחוז ומנגד, שיעורי החשיפה למט"ח ירד בכ-0.4 נקודת אחוז.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ ירד ברביע הרביעי של השנה בכ-23.6 מיליארדי ש"ח.​

להודעה במלואה, כולל גרפים ונתונים