הוועדה המוניטרית החליטה ב-19 לאפריל 2021 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%


לדברי הנגיד בתדרוך העיתונאים


  • המשק הישראלי מתאושש בקצב מהיר לאחר היציאה מהסגר השלישי. יעילות החיסונים הביאה לירידה חדה בשיעורי התחלואה ואפשרה הקלה נרחבת של המגבלות על הפעילות.
  • האינדיקטורים הזמינים לגבי הפעילות בחודש מרץ מצביעים על כך שהפעילות היא ברמתה הגבוהה ביותר מאז תחילת המשבר. חלה עלייה משמעותית בפעילות גם בענפים אשר נפגעו באופן משמעותי מהמגבלות.
  • שיעור האבטלה הרחבה ירד במחצית הראשונה של מרץ לרמה של 12%. צפוי שנתוני סוף מרץ ואפריל יצביעו על ירידה נוספת באבטלה בהגדרתה הרחבה. על פי סקר המגמות של הלמ"ס חלה עלייה חדה בדיווח של עסקים על קושי בגיוס עובדים, ולצד זאת, חלה עלייה משמעותית בדיווח על משרות פנויות.
  • תחזית חטיבת המחקר מעריכה שהתוצר יצמח ב-6.3% בשנת 2021. שיעור האבטלה הרחבה צפוי לרדת עד ל-7.5% בסוף 2021. ב-2022 צפויה צמיחה של 5%, כך שרמת התוצר בשנת 2022 צפויה להיות נמוכה רק בכ-1.4% מהרמה שהייתה צפויה בטרם המשבר. שיעור האבטלה ב-2022 צפוי להמשיך לרדת ולהגיע ברבעון האחרון לכ-6%, רמה שעדיין גבוהה מזו ששררה לפני המשבר.
  • סביבת האינפלציה נותרה נמוכה אך ממשיכה מגמת עלייה מתונה; מדד חודש מרץ עלה ב-0.6% לאחר עלייה בשיעור של 0.3% במדד חודש פברואר, מדדים גבוהים מהצפוי, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.2%. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מכל המקורות עלו ונמצאות בגבול התחתון של היעד. הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוך תחום היעד.
  • מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-1% במונחי השער האפקטיבי ומול האירו, ונחלש ב-0.4% מול הדולר.
  • קצב ההנפקות בשוק המניות ממשיך להיות גבוה וחלה עלייה חדה בגיוסי הון בתעשיית ההון סיכון ברבעון הראשון. שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות, בתמיכת מגוון צעדי בנק ישראל והאוצר. בחודשים פברואר ומרץ, לראשונה מתחילת המשבר, ירדה הרמה הממוצעת של הקושי עליו מדווחים עסקים בגיוס אשראי חזרה לרמות שנצפו ערב המשבר בכל הענפים, פרט לענף המלונאות.
  • העלייה בקצב ההתחסנות בעולם מסייעת להתאוששות הכלכלה העולמית. קרן המטבע עדכנה את תחזיות הצמיחה כלפי מעלה בכל הגושים העיקריים. הסחר העולמי מוסיף לצמוח ורמתו גבוהה מערב המשבר. האינפלציה עלתה בכל הגושים העיקריים, אך מדדי הליבה נותרו נמוכים מיעדי הבנקים המרכזיים. המדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.

 

פתיחת המשק והחזרה לשגרה בישראל צפויות לתמוך בהמשך צמיחה מהירה בשנה הקרובה. עם זאת, עדיין קיימים אתגרים לפעילות - נוכח הסיכונים הבריאותיים בארץ ובחו"ל - והפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת. לכן, הוועדה תמשיך לנהל מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה לאורך זמן, תוך שימוש במגוון כלים ככל שיידרש, כולל כלי הריבית. זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות, בהתאוששות הכלכלית מהמשבר ובהבטחת המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסים.

 

 לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​

נתונים כלכליים ריבית 19.04.2021.xlsxנתונים כלכליים 


המשק הישראלי מתאושש בקצב מהיר לאחר היציאה מהסגר השלישי. יעילות החיסונים הביאה לירידה חדה בשיעורי התחלואה ואפשרה הקלה נרחבת יותר של המגבלות על הפעילות. שיעור ההתחסנות הגבוה בקבוצות הגיל המבוגרות, מוריד את הסיכון להתגברות התחלואה ולגל הגבלות נוסף. לצד זאת, החשש להתפתחותן של מוטציות עמידות לחיסונים או כאלה שיגרמו לתחלואה קשה יותר לאוכלוסייה שלא מחוסנת עדיין קיים ומהווה סיכון לכלכלה ולחזרה לשגרה.

האינדיקטורים הזמינים לגבי הפעילות בחודש מרץ מצביעים על כך שהפעילות היא ברמתה הגבוהה ביותר מאז תחילת המשבר במרץ אשתקד ואינדיקטורים ראשונים מלמדים שמגמה זו אף מתגברת באפריל. בחינה של הפעילות בענפים אשר נפגעו באופן משמעותי מהמגבלות (מסעדות; תיירות ושירותי פנאי וחינוך) מעלה שגם בהם חלה עלייה משמעותית בפעילות (איור 4). זאת ועוד, ניתוח נתוני ההוצאות בכרטיסי אשראי מצביע שסך ערך הרכישות בעת היציאה מהסגר השלישי חצה את קו המגמה ארוך הטווח (2019-2016). על פי סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס, מאזן הנטו הכולל של הסקטור העסקי ממשיך בעלייה מאז  הסגר השני (איור 2). בעוד יצוא השירותים ממשיך במגמת העלייה המתמשכת, ורמתו גבוהה מזו שהייתה לפני המשבר, נתוני סחר החוץ מראים כי יצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים, בדולרים) שהיה תנודתי לאורך המשבר, מציג בחודשים האחרונים מגמת ירידה (איור 6). נתוני יבוא הסחורות במרץ (ללא או"מ ויהלומים, בדולרים) מצביעים על המשך מגמת גידול מואצת (איור 7).

לצד העלייה בפעילות המשקית, נתוני סקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש מרץ מצביעים על ירידה של שיעור האבטלה הרחבה לרמה של 12% (איור 8). צפוי שנתוני סוף מרץ ואפריל יצביעו על ירידה נוספת באבטלה. בנוסף, על פי סקר המגמות של הלמ"ס חלה עלייה חדה בדיווח של עסקים על קושי בגיוס עובדים (איור 9), לצד זאת, חלה עלייה משמעותית בדיווח על משרות פנויות (איור 10). למרות החזרה ההדרגתית למעגל התעסוקה, ככל הנראה לנוכח סגירה של חלק מהעסקים לאורך השנה, המגבלות שנותרו, ותהליכי התייעלות ודיגיטציה שעברו העסקים בשנה האחרונה, חזרת שיעור האבטלה לרמות הנמוכות שהיו ערב המשבר צפויה לארך זמן ממושך. גם למדיניות הממשלה בנושא התעסוקה עשויה להיות השפעה בהקשר זה.

חטיבת המחקר עדכנה את התחזית המקרו כלכלית לשנתיים הקרובות ומעריכה שהתוצר יצמח ב-6.3% בשנת 2021 (איור 1). רמת התוצר צפויה להיות גבוהה מזו שהייתה צפויה בתרחיש החיסון המהיר שהוצג בתחזית הקודמת. שיעור האבטלה הרחבה צפוי לרדת עד ל-7.5% מכח העבודה בסוף 2021. ב-2022 צפויה צמיחה של 5%, כך שרמת התוצר בשנת 2022 צפויה להיות נמוכה רק בכ-1.4% מהרמה שהייתה צפויה בטרם המשבר. שיעור האבטלה ב-2022 צפוי להמשיך לרדת ולהגיע ברבעון האחרון לכ-6%, רמה שעדיין גבוהה מזו ששררה לפני המשבר. יחס החוב לתוצר בשנים אלו צפוי לעמוד על 77%.

סביבת האינפלציה נותרה נמוכה אך ממשיכה מגמת עלייה מתונה; מדד חודש מרץ עלה ב-0.6%  לאחר עלייה בשיעור של 0.3% במדד חודש פברואר, מדדים גבוהים מהצפוי, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.2% (0.2% בניכוי אנרגיה ופו"י; איור 12). על רקע המדיניות המרחיבה וסביבת האינפלציה העולמית, הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מכל המקורות עלו ונמצאות בגבול התחתון של היעד (איור 14).  הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוך תחום היעד (איור 15).

מאז החלטת הריבית הקודמת, שע"ח התאפיין ביציבות: השקל התחזק ב-1% במונחי השער האפקטיבי ומול האירו, ונחלש ב-0.4% מול הדולר (איור 16).  

 

מחירי הדירות עלו בשנים עשר החודשים האחרונים ב-4% (איור 23), וחלקם של המשקיעים מתוך סך העסקאות גדל. במקביל, קצב עליית מחירי השכירות נותר ברמה ממותנת. היקף המשכנתאות במרץ 2021 עמד על 8.6 מיליארדי ש"ח, בהמשך להיקפי המשכנתאות הגבוהים מתחילת השנה ועל רקע הכניסה לתוקף של הוראת בנק ישראל להתרת מגבלות הפריים ללווים חדשים ולממחזרי הלוואות משכנתא (איור 24).

שוק המניות הישראלי רשם עליות שערים.  קצב ההנפקות בשוק המניות ממשיך להיות גבוה וחלה עלייה חדה בגיוסי הון בתעשיית ההון סיכון ברבעון הראשון (איורים 21-22). בתשואות איגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים נרשמה יציבות. מרווחי האג"ח הקונצרניים המשיכו להצטמצם והם קרובים לרמתם טרום המשבר (איור 20). שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות, בתמיכת מגוון צעדי בנק ישראל והאוצר. לפי סקר המגמות, בחודשים פברואר ומרץ, לראשונה מתחילת המשבר, ירדה הרמה הממוצעת של הקושי של העסקים בקבלת אשראי חזרה לרמות שנצפו ערב המשבר בכל הענפים פרט לענף המלונאות, שם עדיין מדווחים רמות גבוהות יחסית של קושי בקבלת מימון (איור 26).

העלייה בקצב ההתחסנות בעולם מסייעת להתאוששות הכלכלה העולמית. קרן המטבע עדכנה את תחזיות הצמיחה כלפי מעלה בכל הגושים העיקריים - בשנת 2021 הכלכלה העולמית צפויה לצמוח בכ-6% (איור 28). ה-OECD צופה שבסיומה של שנת 2021, מבין מדינות ה-G20 רק בארה"ב הצמיחה תגיע ואף תעבור במעט את תוואי הצמיחה המקורי משנת 2019. התוצר הגלובלי צפוי להיות נמוך בכ-3% ביחס לתחזית מלפני המשבר. הסחר העולמי מוסיף לצמוח ורמתו גבוהה מערב המשבר (איור 29). מדד מנהלי הרכש הגלובלי במרץ עלה לרמה שבה לא היה מאז  2018 (כ-55 נק'), המעידה על התרחבות ניכרת בפעילות הכלכלית (איור 30). ההתרחבות בפעילות באה לידי ביטוי הן ברכיב השירותים והן ברכיב התעשייה. בשוקי ההון נמשכה מגמת העלייה במחירי המניות, והמדדים העיקריים נמצאים ברמות שיא. מחיר הנפט אופיין בתנודתיות במהלך התקופה, כשבסיכומה עלה במקצת (איור 32). מחירי הסחורות החקלאיות והמתכות נותרו יציבים. האינפלציה עלתה בכל הגושים העיקריים, אך מדדי הליבה נותרו נמוכים מיעדי הבנקים המרכזיים. בציפיות לטווחים הקצרים חלה עלייה שצפויה להתמתן כתוצאה מהתמתנות אפקט הבסיס. המדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה. ארה"ב מובילה התאוששות כלכלית משמעותית, כתוצאה מהפצת חיסונים מהירה, צמצום המגבלות והשקת תכנית פיסקאלית בהיקף משמעותי של כ-8.5% תוצר, ולצידה רפורמת מס מתוכננת, שככל שתיושם, השפעתה צפויה להיות גלובלית. לתוכנית הפיסקלית צפויה להיות השפעה חיובית על שיעור הצמיחה ועל שוק העבודה בארה"ב והיא צפויה לעודד את המשך מגמת עליית האינפלציה. באירופה, ישנה התגברות בתחלואה שהובילה את המדינות המרכזיות בגוש להודיע על חידוש הסגרים. אלו צפויים לפגוע בצמיחת התוצר של הרבעון הראשון של השנה. כלכלת סין ממשיכה בתהליך התאוששות מהיר מהמשבר. נתוני המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי מצביעים על גידול חד לעומת החודשים המקבילים אשתקד.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-03/05/2021. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-31/05/2021, בשעה 16:00.