הפיקוח על הבנקים מפרסם הוראה בנושא שיפור הצגת המידע ללקוחות בשירותי תשלום מתקדמים

על רקע הגידול בהיקפי השימוש של לקוחות באפליקציות תשלום דיגיטליות, מפרסם היום הפיקוח על הבנקים הוראה חדשה בנושא שירותי תשלום מתקדמים. בהוראה נקבעו כללים שיחולו על התאגידים הבנקאיים לעניין אופן הצגת המידע ללקוחות אודות פעולות תשלום המבוצעות באפליקציות תשלום, במטרה לאפשר ללקוחות לשפר את המעקב אחר תנועות בחשבונותיהם.

ההוראה מחייבת את התאגידים הבנקאיים להרחיב את המידע המוצג ללקוחות על  הפעולות שבוצעו באפליקציות תשלומים, בין אם הפעולות בוצעו באפליקציות המנוהלות על ידי תאגיד בנקאי ובין אם באפליקציות תשלום אחרות, והיא צפויה להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2023.


בהתאם להוראה, התאגידים הבנקאיים ירחיבו את הגילוי הניתן ללקוחות אודות תשלומים שביצע הלקוח או העברות שבוצעו לטובתו באמצעות אפליקציות התשלום, כך שיוצגו ללקוח פרטי המידע הבאים:

1.שמה של אפליקציית התשלום בה בוצעה פעולת התשלום.

2.שם הגורם המשלם או המוטב מולו ביצע הלקוח את פעולת התשלום.

3.תאריך ביצוע הפעולה וסכומה.

4.מטרת ביצוע פעולת התשלום, ככל שפירט אותה הלקוח אגב הפעולה, תוצג בחשבונות העו"ש של הלקוחות.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "ההוראה החדשה מרחיבה ומשפרת את הגילוי הניתן ללקוחות אודות תשלומים המבוצעים באפליקציות תשלום, מגבירה את השקיפות ואת זמינות המידע ללקוחות, ומחזקת את יכולת הבקרה שלהם אודות פעולות המתבצעות בחשבונותיהם​.