הפיקוח על הבנקים פועל להארכת תוקף הוראת השעה עד ליום 31 בדצמבר 2021 ומעדכן את מדיניותו בנושא הדיבידנד

הפיקוח על הבנקים החליט על הארכת תוקפה ועדכונה של הוראת השעה אגב משבר הקורונה, בשלושה חודשים נוספים, עד ליום 31 בדצמבר 2021 [1].

זאת ועוד, בהמשך להודעה שפורסמה ב-15.7.21[2], הפיקוח על הבנקים מבהיר כי לאור המגמה הגוברת של יציאה ממשבר הקורונה ולאור איתנותם של הבנקים בישראל שמאפשרת להם לתמוך בפעילות הכלכלית של המשק, אין מניעה שבנקים יבחנו חלוקת דיבידנד על בסיס גישה זהירה ושמרנית, הלוקחת בחשבון את רמת אי הוודאות של המשך משבר הקורונה והשלכותיו העתידיות. עמדת הפיקוח על הבנקים המעודכנת היא שחלוקה בסכום הגבוה מ-30% מרווחי הבנק בשנת 2020 ובשנת 2021 אינה נחשבת כתכנון הון זהיר ושמרני.

להודעה הראשונה בנושא שפורסמה ב-29.3.2020:
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/29-3-2020a12.aspx       
להודעה שניה בנושא שפורסמה ב-7.3.2021:
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/7-3-21.aspx
להודעה שלישית בנושא שפורסמה ב-15.7.2021:
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-7-21.aspx