הוועדה המוניטרית החליטה ב-19 באוקטובר 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

           • סביבת האינפלציה עדיין מאוד נמוכה; האינפלציה השנתית חזרה לעלות אך היא מוסיפה להיות נמוכה מהיעד, ולא חל שינוי משמעותי בציפיות: הציפיות לטווחים הקצרים נמוכות מהיעד, בעוד הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוכו.
  • האינדיקטורים לפעילות הריאלית תומכים בהערכה שהמשק ממשיך לצמוח בקצב שתואם את פוטנציאל הצמיחה, לאחר האטה מסויימת במחצית הראשונה. מסתמנת חזרה של המשק לצמיחה מאוזנת מבחינת הרכב השימושים.
  • תמונת הפעילות הכלכלית העולמית ממשיכה להשתפר: קרן המטבע הבינלאומית העלתה את התחזיות לצמיחה בכל המשקים העיקריים ובסחר העולמי. האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה ביחס ליעדי הבנקים המרכזיים; בארה"ב צפויה עוד העלאת ריבית אחת השנה, וה-ECB צפוי להודיע על הפחתה מדורגת של ההרחבה הכמותית.
  • בחודשים האחרונים התחדש הייסוף: מאז הדיון המוניטרי האחרון התחזק השקל בכ-3% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי; ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הייסוף במונחי השער האפקטיבי ב-6.1%.
  • מחירי הדירות שבו לעלות, אם כי בשיעור מתון מבעבר; מרבית האינדיקטורים מצביעים על האטה בפעילות בשוק הדיור.
  • בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.


לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן

גרפים ונתונים​


סביבת האינפלציה עדיין מאוד נמוכה: לאחר ירידה חדה באינפלציה בחודשים הקודמים, באוגוסט ובספטמבר היה השינוי במדד המחירים לצרכן חיובי, וכתוצאה נרשמה עלייה באינפלציה בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים, ל-0.1% (איור 1 בקובץ הנתונים). גם לאחר שקצב עלייתו התמתן, סעיף הדיור הוא התורם העיקרי לאינפלציה בכיוון החיובי, ובחודשים האחרונים נרשמה תרומה חיובית גם של מחירי האנרגיה; מגוון הסעיפים האחרים תרמו תרומה שלילית לאינפלציה, מה שתומך בהשערה שהיא משקפת את התגברות התחרות בחלק מענפי המשק והשינויים בהתנהגות הצרכנית, ובמידה פחותה מבעבר – גם את הפחתות המחירים היזומות (איור 2). הייסוף שהצטבר בשנה האחרונה, כמו גם התמתנות האינפלציה בחו"ל, משתקפים ברמה השלילית של אינפלציית המוצרים הסחירים (איור 3). עליית השכר במשק החלה להתבטא בשנה האחרונה בעלייה בעלות העבודה ליחידת תוצר, וצפויה לתרום לחזרת האינפלציה אל תוך היעד. סביבת האינפלציה הנמוכה משתקפת גם בהתייצבות הציפיות מהמקורות השונים לטווחים הקצרים מתחת ליעד (איור 4), בעוד הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוך תחום היעד (איור 5). להערכת חטיבת המחקר, האינפלציה צפויה להסתכם ב-1% בשנה הקרובה (המסתיימת ברבעון השלישי של 2018).

מאז החלטת הריבית האחרונה לא חל שינוי משמעותי בתשואות הנומינליות על האג"ח הממשלתיות הארוכות, כך שהמרווח מול תשואות האג"ח המקבילות של ממשלת ארה"ב נותר בשפל שלילי (איור 6), אם כי התשואה הריאלית בישראל דומה לתשואה בארה"ב, וגבוהה מבאירופה. רמת המרווחים בין תשואות האג"ח הקונצרניות לתשואות האג"ח הממשלתיות נותרה מאוד נמוכה.

האינדיקטורים לפעילות הכלכלית מוסיפים להיות חיוביים ומצביעים על צמיחה בקצב נאה ברבעון השלישי; כך עולה מהנתונים הראשוניים של סקר החברות (איור 11), ומרמתם הגבוהה של מדד אמון הצרכנים ומדד מנהלי הרכש, על אף התמתנות מסויימת בצריכה הפרטית בהשוואה לקצב הגידול המהיר שאפיין אותה ב-2016. ההאטה בנתוני הקצה של יצוא הסחורות היא תוצאה של גורמים תנודתיים (איור 12), ולאורך זמן מסתמנת התאוששות ביצוא, בדגש על יצוא השירותים. נתוני שוק העבודה ממשיכים לתמוך בהערכה שהוא מצוי בתעסוקה מלאה שהיא זו שהביאה להתמתנות בקצב הצמיחה ביחס ל-2016: שיעורי ההשתתפות והתעסוקה מצויים ברמה גבוהה, ונרשמה ירידה נוספת באבטלה (איור 13) -  שראוי לציין שהיא הקיפה את כל רמות ההשכלה (איור 14) -  תוך התייצבות ברמה גבוהה של מספר שעות העבודה למועסק ורמת שיא של שיעור המשרות הפנויות; עליית השכר התמתנה במעט בחודשים האחרונים אך זאת לאחר שהאיצה בחודשים שקדמו. על פי התחזית המקרו כלכלית המעודכנת של חטיבת המחקר, ב-2017 צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח ב-3.1%,  וב-2018 ב-3.3%.

נתוני שוק הדיור ממשיכים להצביע על ביקושים מתונים והאטה בפעילות, אך מחירי הדירות מוסיפים לעלות ברמה מתונה יחסית (איור 8). היקף העסקאות ממשיך להיות ממותן. בחודשים האחרונים התייצב קצב נטילת המשכנתאות לאחר ירידה מתמשכת, תוך ירידה מתונה בריבית על המשכנתאות (איור 9).

תמונת הפעילות הכלכלית העולמית משתפרת, והסחר העולמי צומח בקצב נאה (איור 17). קרן המטבע העלתה את תחזית הצמיחה לכל המשקים העיקריים ולסחר העולמי (איור 16), אך ציינה כי בעוד הסיכונים לסטייה מהתחזית בטווח הקצר מאוזנים, הסיכונים לטווח הבינוני הם להרעה בצמיחה, בדגש על הסיכונים הפיננסיים והגיאופוליטיים. האינפלציה ברוב המשקים העיקריים עדיין נמוכה מהיעד (איור 18). בארה"ב מסתמן המשך למגמה החיובית של הפעילות הכלכלית ברבעון השלישי, למרות השיבושים לפעילות, הזמניים וכנראה מוגבלים בהיקפם, כתוצאה מפגעי מזג האוויר. הממשל הציג פירוט לגבי תכנית הפחתת המיסים אך עדיין ישנה אי וודאות לגבי המתכונת והמועד בה תמומש. ה- Fed הודיע שיחל החודש את התכנית לצמצום המאזן וההערכות הן שהריבית תעלה פעם נוספת בדצמבר. באירופה ממשיכה הצמיחה להתבסס והשיפור מקיף הן את מדינות הליבה והן את הפריפריה; בשלב זה ההתפתחויות הפוליטיות בספרד אינן מערערות את היציבות. ההערכות הן שכשה-ECB יאריך את תכנית רכישות האג"ח, הוא יודיע על צמצום מדורג בהיקפה. ביפן תוקן כלפי מטה נתון הצמיחה ברבעון השני אך הוא עדיין גבוה משמעותית מקצב הצמיחה הפוטנציאלי, והמומנטום החיובי ככל הנראה נמשך ברבעון השלישי. בסין חלה האטה קלה בצמיחה ברבעון השלישי. מחירי הנפט עלו בכ-10% מאז סוף אוגוסט (איור 19) .

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-2/11/2017. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-27/11/2017, בשעה 16:00.

 

 

​​