תיבה מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות לשנת 2020 שתפורסם בקרוב: תמונת מצב של היקף החשיפה ורמות הסיכונים של האשראי לענף הבינוי והנדל"ן במערכת הבנקאות

גרפים ואיורים.xlsxגרפים ואיורים.xlsx

תמצית:      
  •       במסגרת ניתוח ייעודי שביצע הפיקוח על הבנקים, נבחן אשראי לענף הבינוי והנדל"ן בהיקף של כ- 300 מיליארד ש"ח (לפני שקלול נכסי סיכון), שלפי אומדן משוער מהווה בחמשת הבנקים הגדולים, נכון ליום 30 ביוני 2020, כ-85%-90% מהיקף החשיפה לענף (להלן – "האשראי שנבחן")[1]. האשראי נבחן לפי החתכים שלו בפלחי הענף השונים ולפי מדדי סיכון מתאימים לכל פלח.
  •       הערכת רמת הסיכון הממוצעת של האשראי שנבחן אינה גבוהה ומוערכת ברמת סיכון נמוכה־בינונית, בעיקר משום שרוב האשראי מיועד למימון פרוייקטים לבנייה המתבצעים בליווי סגור. עם זה יש שונות בהערכת רמות הסיכון בין פלחי הענף השונים. האומדן המשוער של רכיבי האשראי עם רמת סיכון "מוגברת"[2] מוערך בכ-32 מיליארד ש"ח, שהם כ-11% מהאשראי שנבחן - רובו בגין אשראים שלא מועמדים כנגד נכסים ייחודיים.
  •       רוב האשראי (כ-167 מיליארד ש"ח, שהם כ-56% מהאשראי שנבחן), מנוהל במערכת הבנקאות באמצעות פרוייקטים בליווי סגור והוא מוערך ברמת סיכון נמוכה. זאת, לנוכח מימון בחשבון ייעודי ונפרד המיועד אך ורק לפרוייקט, עם כושר ספיגה גבוה המאפשר לספוג ירידה במחירי המכירה או עליה במחירי הבנייה של עשרות אחוזים, ולנוכח אופן ניהול האשראי בגישה שמרנית  ובאמצעות מפקחים חיצוניים.
  •       היקף החשיפה לנכסים מניבים (לאחר השלמת הבנייה) עומד על כ-51 מיליארד ש"ח, שהם כ-17% מהאשראי שנבחן. כ-80% מהמימון מועמד לנכסים מניבים מסחריים ולמשרדים (51% ו-29% בהתאמה), שספגו פגיעה מסוימת במשבר הקורונה ושהסיכון בגינם מוערך ברמה בינונית־גבוהה. עם זה בולטים הבנקים יותר במימון מרכזי מסחר מקומיים קטנים, שפגיעותם במשבר הקורונה הייתה מתונה יותר מפגיעותם של הקניונים הגדולים.
  •       כ-42 מיליארד ש"ח, שהם כ-14% מהאשראי שנבחן, מממנים קרקעות. כ-78% מהיקף החשיפה הוא למימון קרקעות במסגרת פרוייקט בנייה למגורים, שמוערך ברמת סיכון נמוכה; כ-17% למימון קרקעות שמיועדות לבניית נכסים מניבים, שמוערכת ברמת סיכון בינונית; ורק 5% מועמד למימון קרקעות "שאינן זמינות לבנייה", שמוערכות ברמת סיכון גבוהה מאוד.[1] "האשראי שנבחן" מתבסס על נתונים ייעודיים שהתקבלו מחמשת הבנקים הגדולים לגבי החשיפה לענף הבינוי והנדל"ן בישראל ליום 30 ביוני. הנתונים אינם זהים לסיכון האשראי הכולל (מאזני וחוץ מאזני) בענף, אלא מתייחסים למסגרות האשראי ולערבויות (ללא שקלול נכסי סיכון) מעל סף מסוים כפי שהוגדר בכל בנק. ע"פ אומדן נתונים אלו מהווים אינדיקציה לגבי כ-85%-90% מתיק האשראי לענף. במקרים שבהם היו חסרים נתונים בחיתוך הנדרש, בוצעו אומדנים משלימים.

 

[2] רמת הסיכון המוגברת, משקפת רכיב אשראי עם מדדי סיכון גבוהים באופן יחסי בכל פלח (ה"זנב" של התפלגות מדדי הסיכון שהוגדרו באותו פלח) ואינה משקפת בהכרח רמת סיכון גבוהה באופן מוחלט – ראה איור 1