הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה בנושא "ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים"

הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה חדשה המתייחסת ל"ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים".

לטיוטה​

 

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "טיוטת הוראה זו מהווה נדבך נוסף בתהליכי שיפור ניהול הסדרי החוב של הלווים הגדולים כחלק בלתי נפרד מניהול סיכוני האשראי בתאגיד הבנקאי. טיוטת ההוראה מחדדת את החשיבות הרבה שמייחס הפיקוח לטיפול הולם של התאגיד הבנקאי בחובות, הן בכשלי אשראי בסכומים מהותיים בהם עוסקת הוראה זו והן בהליכי גביית חובות ממשקי בית ועסקים קטנים שבעניינם פרסם הפיקוח הוראה ייעודית נפרדת".

 

הוראה ייעודית בנושא ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים נועדה, בין היתר, לשפר את ניהול, ניטור ובקרת האשראי במהלך חייו ולמקסם את מאמצי הגבייה. כמו כן, להבדיל מחובות צרכניים שמנוהלים ע"פ רוב בצורה אחידה ע"פ מודלים מובנים, לחובות עסקיים בסכומים מהותיים מאפיינים שונים ולכן נדרש בהם טיפול פרטני ומיוחד, כמפורט בין היתר בטיוטת ההוראה.

 

טיוטת ההוראה מרחיבה ומפרטת את העקרונות בנושא "ניהול סיכוני אשראי" (הוראת ניהול בנקאי תקין  311), ובפרט לגבי העקרונות המתייחסים לתהליכים הבאים:

·            מעקב אחר מצבו של אשראי ספציפי שעלול להתפתח לאשראי בעייתי.

·            פעולות מתקנות בשלב מוקדם של התדרדרות אשראי, וכן ניהול והסדרת חובות בקשיים.

 

כמו כן, טיוטת ההוראה מרחיבה ומחדשת גם בנושאים הבאים: הקמת פונקציה ייעודית לטיפול בחובות בקשיים והסדרת המעמד, העצמאות והמשאבים שלה; הסדרת  תהליך ההחלטה על העברת החוב לטיפולה של פונקציה זו; התבססות על סממנים איכותיים בזיהוי חובות בקשיים; דרישה לביצוע צעדים מפחיתי סיכון בשלבי החיתום ולפני העברת החוב לטיפול הפונקציה; השיקולים לבחירת אסטרטגיה מתאימה לטיפול בלווה (שיקום כעסק חי או גביית החוב); משקלם של שיקולים שאינם כלכליים בהליך הגבייה (כגון שיקולי הוגנות, מוניטין, סביבה ועוד); מעקב אחר תכנית מימוש נכסים בהסדר עם הבנק; קבלת חוות דעת עצמאית של מנהל הסיכונים במסגרת החלטה על ויתור חוב או אישור אשראי נוסף בסכומים מהותיים; והסדרת תהליך הפקת לקחים במקרה של כשל. 

 

 

 

 

 

 

הדגשים שהורחבו ופורטו בטיוטת ההוראה החדשה, בהתייחס לנושאים האמורים, מתבססים על סקירה ייעודית שערך הפיקוח על הבנקים במערכת הבנקאית, וכן על הרגולציה והפרקטיקה הקיימות בעולם.

 

מהסקירה שביצע הפיקוח במערכת עלה, כי הבנקים עצמם קיימו תהליכי הפקת לקחים ושיפרו את פרקטיקות העבודה לניהול הסדרי חוב ותהליכי הגבייה. עם זאת, עלה הצורך לחזק, להדגיש, ולהסדיר תהליכים מסוימים במטרה לצמצם את הסיכוי לכשל ולשפר את תהליכי הגבייה בראיה צופה פני עתיד.