התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2018

16/09/2018
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע השני של שנת 2018 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-22.1 מיליארדי ש"ח (%0.6) ועמד בסופו על כ-3.65 טריליוני ש"ח.
  • העלייה בשווי התיק ברביע השני נבעה בעיקרה מעלייה ביתרת ההשקעות בחו"ל שקוזזה בחלקה כתוצאה מירידה ביתרת ההחזקות באג"ח ממשלתיות בארץ ומק"ם.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השני של שנת 2018 בכ-1.6%.
  • ברביע השני של השנה, נרשמו פדיונות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ-2.5 מיליארדי ש"ח, זאת, לעומת הפקדות נטו בחמישה הרביעים שקדמו.

 


למסמך המלא כולל התרשימים והגרפים