הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בבנקאות מפרסם דוח מסכם

הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות מפרסם דוח מסכם, הכולל את המלצותיו הסופיות
המטרה: חיזוק  התחרות והגברת כוחם הצרכני של משקי הבית והעסקים הקטנים
 
הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית שמונה על ידי שר האוצר ונגיד בנק ישראל, מפרסם היום דוח מסכם, הכולל את המלצותיו להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. הדוח מהווה המשך לדוח הביניים שפורסם בתאריך ה- 16.7.2012.

 

 
בצוות בראשות המפקח על הבנקים, דוד זקן, היו חברים: עודדה פרץ – סגנית המפקח על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר שלומי פריזט – הכלכלן הראשי של הרשות להגבלים עסקיים, אייל אפשטיין – סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, רני נויבואר – ממונה, מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מוריס דורפמן – סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, וגיל כהן – מנהל החוב הממשלתי במשרד האוצר.
 
הצוות מצא כי מגזרי הפעילות הקמעונאיים של הבנקים – משקי הבית והעסקים הקטנים – מתאפיינים בהיעדר איום תחרותי מחוץ למערכת הבנקאית, ובשל כך, ולאור מאפייני ענף הבנקאות – ריכוזיות וחסמי מעבר, קיים חשש כי מידת התחרות במגזרים אלה נמוכה. לאור זאת, ובשל תלותם של הלקוחות הקמעונאיים במערכת הבנקאית – מיקד הצוות את עבודתו בקידום התחרות בתחום שירותי החיסכון, האשראי ומערך התשלומים למגזרים אלה, הן בתוך המערכת הבנקאית והן מחוצה לה.
 
עם פרסום דוח הביניים פנה הצוות לציבור לצורך קבלת שמיעת עמדותיו ביחס להמלצות שפורסמו. בפני הצוות הופיעו מומחים ויזמים מתחום הפיננסים, בתי השקעות ובנקים, שהתייחסו לדוח הביניים. לאחר שנשמעו עמדות הציבור ולאחר שהתקבלה עבודת השוואה בינלאומית לעלות ניהול חשבון עו"ש, החליט הצוות להשאיר על כנן את המלצותיו, כפי שהוצגו בדוח הביניים. ניתן לחלק המלצות אלו לשלושה מישורי פעילות: (1) צעדים להגדלת מספר השחקנים בענף; (2) צעדים להגברת התחרות בין השחקנים הקיימים; (3) צעדים משלימים הכוללים התערבות רגולטורית לפתרון כשלי שוק. במסגרת זו התייחס הצוות באופן ממוקד גם למגזר העסקים הקטנים.
 
בנוסף, החליט הצוות להמליץ על צעדים נוספים אשר עלו כמהותיים להגברת התחרות ולחיזוק כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים. צעדים אלו כוללים:
(1)   הגדלת התחרות על מתן אשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים מצד גופים חוץ בנקאיים – הוקם צוות בראשות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, לגיבוש הצעדים להעמדת אשראי קמעונאי ממקורות החיסכון הפנסיוני והסרת החסמים הרגולטוריים הקיימים כיום. בכוונת צוות זה לסיים את עבודתו עד סוף השנה.
(2)   הסרת חסם מרכזי למעבר בין בנק לבנק באמצעות שיפור וייעול תהליך העברת ההרשאות לחיוב חשבון ("הוראות קבע") מהבנק הישן לבנק החדש באופן שלא יחייב את מעורבותו של הלקוח בתהליך.
(3)   הוזלת ניהול חשבון לעסק קטן - הוגדרה והורחבה אוכלוסיית העסקים הקטנים אשר תהנה מתעריפי עמלות קמעונאיים לניהול חשבונם, ובהתאם גובש נוסח תיקון חקיקה ליישום ההמלצה.
 
דוד זקן, המפקח על הבנקים: "אנו מחוייבים להגביר את התחרות במערכת הבנקאית ולחזק את כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים. ההמלצות בדוח הן תשתית והזדמנות לשינוי משמעותי ואפקטיבי. יישום ההמלצות של הצוות במלואן וכמכלול שלם יביא להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים הניתנים למשקי הבית ולעסקים הקטנים, הן בהיבט המחיר המשולם על ידם עבור השירות שהם מקבלים, הן בהיבט סך האשראי הזמין בשוק והן בהיבט של טיב השירות ואיכותו.

 

עוד הוסיף: "הדוח מתווה מטרות, עקרונות והסדרים רצויים וחשוב מזה, דרכי יישום ולוחות זמנים. מאז פרסום דוח הביניים ולאחר שמיעת עמדות הציבור, התחלנו ליישם את ההמלצות, ובפרט אלו שבתחום סמכותו של בנק ישראל, בהן המלצות מתחום הפיקוח על העמלות".