המכפיל הפיסקלי בישראל

לצפיה בהודעה המלאה

 לצפייה בנתונים

 

קטע מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2012 שיתפרסם בקרוב:

 

  •  בישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, המדיניות הפיסקלית משפיעה על קצב צמיחתו של התוצר בטווח הקצר.

  •  המכפיל הפיסקלי הוא היחס בין אחוז השינוי בסך התוצר לאחוז השינוי במשתנה הפיסקלי. המכפילים הפיסקליים בישראל, הן של הצריכה הציבורית והן של המסים, נמוכים מ-1. כלומר, שיעור השינוי בתוצר כתוצאה משינוי בצריכה הציבורית ו/או במסים קטן  מהשינוי האמור.

  •  לעלייה בצריכה הציבורית שממומנת על ידי גידול בשיעורי המס אין השפעה על התוצר בטווח הקצר.