הארכת תוקף הוראת ניהול בנקאי תקין 250 בנושא "התמודדות עם משבר הקורונה"

לנוכח השפעת משבר הקורונה על נכסי התאגידים הבנקאיים והגידול המתמשך בפיקדונות התאגידים הבנקאיים המופקדים בבנק ישראל, נמשכה ברבעונים האחרונים השחיקה ביחס המינוף של המערכת הבנקאית.

כמענה לצרכי המשק ועל מנת לתמוך בהמשך התאוששות הכלכלה, הפיקוח על הבנקים מאריך את תוקף ההקלה שנקבעה בהוראת השעה (הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250) בה נקבעה הפחתה של חצי נקודת אחוז ביחס המינוף, עד ליום 31.12.23. לאחר מועד זה יידרשו התאגידים הבנקאיים לשוב בתוך שני רבעונים ליחסי המינוף שנדרשו טרם הוראת השעה.

להודעה זו מצורפת טי​וטת ההורא​ה העדכנית​​​