בנק ישראל קובע חובת דיווח על עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים

כדי לשפר את יכולת הניתוח והמעקב של בנק ישראל אחר ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ ובשוק ההון בישראל נזקק הבנק למידע מפורט ואיכותי  לגבי  עסקאות בנגזרות מט"ח, ריבית ומדד שמבצעים גופים פיננסיים.

לאור זאת,  מפרסם היום בנק ישראל שני צווים, מכוח חוק בנק ישראל, אשר יחליפו את צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקאות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי חוב לטווח קצר), התשע"א- 2011 שיתבטל עם הוצאתם. בצווים אלה נקבעה חובת דיווח על ביצוע עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים, הן על תושבי ישראל והן על תושבי חוץ:
-     צו בנק ישראל (מידע מגופים פיננסיים מסוימים בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית), התשע"ו-2016
-     צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית), התשע"ו-2016
חובת הדיווח חלה על כל  עסקת המרה בין מטבע ישראלי למט"ח וכל עסקה בה מעורב מטבע ישראלי בנגזרות מט"ח, ריבית ומדד. המדווחים יהיו תאגידים בנקאיים מקומיים וכן מתווכים פיננסיים שונים ( מנהלי תיקים, חברי בורסה וכו') ותושבי חוץ, אשר ביצעו ב-12 החודשים הקודמים עסקאות בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים או יותר.
כתוצאה מהצווים החדשים צפוי בנק ישראל לקבל מידע סטטיסטי איכותי ומקיף, שממנו יפיק תמונה רחבה יותר על הפעילות בשוק מטבע החוץ ובשוק ההון.
צעד זה נועד לשפר את יכולתו של בנק ישראל להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית והמדיניות בתחום מטבע החוץ.
להלן קישור לאתר הבנק, בו הסבר נרחב על הצו, דוגמאות לדיווח עסקאות ושאלות ותשובות בנוגע לדיווח.