המדד המשולב לחודש יוני נשאר ללא שינוי, לאחר מספר חודשים של ירידות משמעותיות בעקבות הגל הראשון של נגיף הקורונה

02/08/2020
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים

 להודעה במלואה ​

המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני 2020 נותר בקירוב ללא שינוי ומצביע על התייצבות של המשק ביוני, בניגוד לחודשים האחרונים בהם נרשמה ירידה. המדד התייצב ברמה נמוכה, הנובעת מהירידות החדות במהלך הגל הראשון של נגיף הקורונה בחודשים מרץ-מאי (לוח 1). לנוכח ייחודו של המשבר, אין להסיק מעוצמת השינויים במדד לגבי העוצמה המדויקת של השינויים בפעילות, ובפרט לא לגבי העוצמה היחסית בין החודשים השונים. זאת מכיוון שנתוני הקצה עבור חלק מהאינדיקאטורים מתפרסמים בפיגור, ומשפיעים עם פרסומם על מגמת המדד. עם ביטול מרבית הסגרים והמגבלות במחצית השנייה של אפריל ובמהלך מאי, החל תהליך של עלייה בפעילות במרבית ענפי המשק ותחילת חזרה לפעילות כלכלית סדירה. שינוי זה מתבטא בצורה החזקה ביותר במדד הפדיון במסחר הקמעונאי, שלאחר עלייתו החדה בחודש מאי רמתו נותרה נמוכה רק ב-5% מרמתו בפברואר, לפני פרוץ נגיף הקורונה בישראל. שינוי זה גם נראה בעדכון של המדד המשולב לחודש מאי שמראה שהמשק המשיך להתכווץ במאי, אך בקצב משמעותית איטי מאשר באפריל.

עליית המדד המשולב משקפת עלייה במרבית הרכיבים בחודש מאי, ובראשם עלייה חדה במדד פדיון המסחר הקמעונאי ועלייה במדד הפדיון בשירותים, מדד הייצור התעשייתי ויצוא השירותים. היא גם משקפת עליות ביוני במרבית הרכיבים שדווחו עד כה, ביניהם המשך התאוששות שיעור המשרות הפנויות מהירידה החדה בו בשיא המשבר ועלייה ביבוא מוצרי הצריכה אחרי ירידה בחודשים ינואר-מאי, איתות לתחילת התאוששות בצריכה הפרטית. לצד אלה, הצטברות ההשפעה השלילית של האינדיקאטורים השונים בחודשים מרץ-אפריל על רכיב המגמה של המדד[1], מיתנה את עלייתו. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/ind.aspx[1] לאור השינויים החריפים בפעילות העסקית כתוצאה מהקורונה, החל מחודש פברואר החישוב של קצב מגמה בוצע על בסיס מודל שינוי המשטרים (regime switching)  המתווסף למערכת הרגילה של המודל המבוססת על מסנן קלמן (Kalman Filter).