הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל , רביע שני 2022

21/09/2022
לכל ההודעות בנושא:
מאזן התשלומים
פרסומים סטטיסטיים
  •  יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל ירדה ברביע השני של שנת 2022 בכ-51 מיליארדי דולרים (כ-8%) ועמדה בסוף יוני על כ-636 מיליארדים. הירידה ביתרה נבעה בעיקר מירידה במחירי ניירות הערך הזרים המוחזקים על ידי תושבי ישראל.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל ירדה במהלך הרביע השני בכ-34 מיליארדי דולרים (כ-7%) ועמדה בסופו על כ-476 מיליארדים. הירידה ביתרה נבעה בעיקר מירידה במחירי ניירות הערך הישראליים המוחזקים על ידי תושבי חוץ.
  •  ​עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל ירד במהלך הרביע השני בכ-18 מיליארדי דולרים (10%) ועמד בסופו על כ-160 מיליארדים.
  • ​עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב החיצוני השלילי נטו) ירד במהלך הרביע השני בכ-12 מיליארדי דולרים (6%) ועמד בסוף יוני על כ- 197 מיליארדים.
  • היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד במהלך הרביע השני בנקודת האחוז ועמד בסוף יוני על כ- 31.3%. הירידה ביחס החוב לתוצר ברביע השני שיקפה ירידה של כ-2% ביתרת החוב החיצוני לעומת עלייה של כ- 1% בתוצר (במונחים דולריים).