הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים להקים ועדה לענייני טכנולוגיה וחדשנות בדירקטוריון ומגדיר את תחומי אחריותה

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום עדכון להור​את ניהול בנקאי תקין​​ ​ בנושא "דירקטוריון", במסגרתה  בוצעו  מספר שינויים משמעותיים בחיזוק הממשל התאגידי במערכת הבנקאית ושיפור אפקטיביות עבודת הדירקטוריון, ובכללם חיוב הדירקטוריון בהקמת ועדה ייעודית לענייני טכנולוגיית המידע וחדשנות טכנולוגית בדירקטוריון וקציבת כהונת יושב ראש ועדה דירקטוריונית.

החדשנות וההתפתחויות הטכנולוגיות משנים בהווה ועתידים לשנות את פני הבנקאות הן בהיבטי ההזדמנויות והן בהיבטי הסיכונים. המוצרים והשירותים ללקוחות, התהליכים הפנימיים בתאגידים הבנקאיים וגם הסיכונים- משתנים. תהליכים שונים בבנקאות המסורתית כגון: שירות לקוחות, זיהוי לקוחות מרחוק, ניטור סיכונים, המשכיות עסקית, ותפעול, עוברים שינויים נרחבים המתאפשרים על-ידי הקידמה הטכנולוגית אולם גם מגלמים סיכונים חדשים שנדרש לנהל.

בהתאם לכך, רואה הפיקוח על הבנקים חשיבות רבה בהאצת התאמתם של התאגידים הבנקאיים הקיימים לעולם החדש, בתחומי החדשנות העסקית מבוססת טכנולוגיה, תשתיות, ניהול ושימוש במידע תוך התאמת ניהול הסיכונים. הפיקוח גם מעודד שיתוף פעולה בין התאגידים הבנקאיים לבין חברות פינטק, על מנת לאפשר לתאגידים הבנקאיים להטמיע חדשנות ביתר קלות תוך התייעלות, במטרה להשיא ערך ללקוחות באמצעות  שירותים ומוצרים טובים יותר.

על מנת להשיג מטרות אלו, פועל הפיקוח על הבנקים במספר מישורים, וביניהם הסרת חסמים רגולטוריים והובלת פרויקטים תשתיתיים רוחביים. במקביל לפעולות אלו, נחוצה מעורבות מוגברת של דירקטוריון התאגיד הבנקאי בתחומי הטכנולוגיה. ועדה דירקטוריונית ייעודית לענייני טכנולוגיה וחדשנות טכנולוגית תתן מענה לצורך זה.

ההוראה מגדירה את תפקידי והרכב הועדה וכן את דרכי עבודתה, כלהלן: 

הועדה תעסוק במגוון הנושאים הקשורים בתחום טכנולוגיית המידע של התאגיד הבנקאי: אסטרטגיה ומדיניות ניהול טכנולוגיית המידע של התאגיד הבנקאי, בחדשנות הטכנולוגית, בהקצאת משאבים מתאימה למימוש תוכניות העבודה בתחומי הטכנולוגיה, במוכנות להתאוששות ממקרה חירום כגון אירוע סייבר, במסגרת לניהול הסיכונים הטכנולוגיים הניצבים בפני התאגיד, ועוד.

בנוסף, תיתן הועדה דגש לתחומי החדשנות הטכנולוגית, למוכנות התאגיד הבנקאי לבנקאות העתיד, לתחרות הנוצרת מול שחקנים פיננסיים חדשים מבוססי טכנולוגיה, וכן לסיכונים החדשים הנוצרים לבנק כתוצאה מהפעילויות החדשות שבכוונתו להיכנס אליהן והטכנולוגיות שבכוונתו לאמץ. דגש מיוחד יינתן לסיכוני חדשנות באימוץ טכנולוגיות חדשות.

בנוסף, בהוראה  נכללה דרישה לקציבת משך כהונת יו"ר ועדה של הדירקטוריון, כדי להבטיח תחלופה בתפקיד אחת לתקופה ורענון, שיוצר אתגור. המדיניות שתיקבע צריכה לאזן בין הצורך בהמשכיות והשגת יעדים לטווח ארוך בסביבת הפעילות המשתנה של הבנק, לבין הצורך בריענון חשיבתי וקידום נקודות מבט חדשות, לאור החשיבות של תפקידי יו"ר הועדות הדירקטריוניות כגורם המוביל והמשפיע על המדיניות וההתנהלות של הבנק.. 

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "השינויים הטכנולוגיים בסביבת הפעילות בה הבנקים פועלים מחייבים את הבנקים להתאים את עצמם במישורים רבים ומורכבים – גם בזוית של הצעות ערך חדשניות ללקוחות, גם בזוית התפעולית בתוך הארגון וגם בהיבטי ניהול הסיכונים החדשים והמתעצמים. הדרישה החדשה שהוספנו להוראת הפיקוח, לפיה הדירקטוריון יידרש להקים ועדה ייעודית לנושאי טכנולוגיה וחדשנות, נועדה להבטיח שיוקצה זמן הולם לנושא חשוב זה, ושהדירקטוריון יוביל את ההיערכות הנדרשת בבנקים מתוך ראיה ארוכת טווח. מהלך זה הנו צעד נוסף לחיזוק האפקטיביות של הדירקטוריון".