הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים (ממוצע תקופתי, אחוזים)

20/11/2018
לכל ההודעות בנושא:
המדיניות המוניטרית והאינפלציה - נתונים ודוחות
פרסומים סטטיסטיים

 

הציפיות משוק ההון1 לשנה הראשונה

הציפיות משוק ההון1 לשנה השנייה (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1 לשנה השלישית (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1    ל 5-3  שנים (פורוורד)2

הציפיות משוק ההון1 לחמש שנים

הציפיות משוק ההון1 ל 10-5  שנים (פורוורד) 3

ממוצע תחזיות4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה

ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות5

הנתונים השנתיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2.6

2.8

2.9

3.0

2.9

2.5

2.7

2.7

2011

2.5

2.7

3.0

2.9

2.8

2.4

2.8

2.7

2012

2.1

2.7

3.0

2.6

2.6

2.3

2.3

2.1

2013

1.7

2.4

2.6

2.4

2.3

2.4

1.8

1.6

2014

1.2

1.8

2.2

2.0

1.8

2.3

1.3

1.0

2015

0.6

1.3

1.4

1.6

1.3

2.0

0.8

0.4

2016

0.2

0.8

1.1

1.4

1.0

2.2

0.6

0.1

2017

0.2

0.7

1.1

1.5

1.0

2.1

0.6

0.3

הנתונים החודשיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

0.1

0.7

1.3

1.5

1.0

2.3

0.6

0.3

פברואר

0.0

0.7

1.3

1.5

1.0

2.2

0.6

0.3

מארס

0.1-

0.6

1.1

1.4

0.9

2.0

0.4

0.1

אפריל

0.3

0.5

1.0

1.5

1.0

1.9

0.5

0.2

מאי

0.5

0.8

1.1

1.5

1.1

2.0

0.6

0.4

יוני

0.5

0.7

0.9

1.4

1.0

1.9

0.6

0.3

יולי

0.6

0.6

0.9

1.5

1.0

2.1

0.5

0.2

אוגוסט

0.2

0.6

1.0

1.5

1.0

2.0

0.6

0.2

ספטמבר

0.1

0.7

1.0

1.4

0.9

2.1

0.6

0.2

אוקטובר

0.1

0.6

1.0

1.5

0.9

2.0

0.6

0.1

נובמבר

0.3

0.8

1.1

1.5

1.0

2.0

0.7

0.3

דצמבר

0.5

0.8

1.1

1.5

1.1

2.1

0.7

0.3

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

0.5

0.9

1.1

1.5

1.1

2.2

0.7

0.3

פברואר

0.8

1.0

1.3

1.5

1.2

2.1

0.7

0.4

מארס

0.6

1.0

1.3

1.4

1.1

2.0

0.8

0.5

אפריל

0.7

1.1

1.4

1.4

1.2

1.9

0.8

0.5

מאי

0.8

1.2

1.4

1.6

1.3

1.9

0.9

0.7

יוני

1.2

1.4

1.5

1.7

1.5

1.9

1.0

0.7

יולי

1.5

1.4

1.5

1.7

1.6

1.8

1.0

0.9

אוגוסט

1.4

1.4

1.6

1.7

1.6

1.9

1.2

0.9

ספטמבר

1.3

1.3

1.6

1.7

1.5

1.9

1.1

0.9

אוקטובר

1.2

1.4

1.7

1.7

1.5

1.9

1.1

0.9

הנתון השוטף6

1.1

1.4

1.6

1.7

1.5

1.9

1.1

0.9

  1. הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx​   הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הציפיות פורוורד  (k,j)exp   מחושבות על ידי גזירתן מתוך הציפיות   ל - k שנים ול- j שנים. כלומר: The Expected Rate of Inflation.png  כאשר (j,k)exp  הן הציפיות פורוורד לאינפלציה מסוף השנה ה-j  עד סוף השנה ה-k. כך למשל, (3,5)exp  הן הציפיות מסוף השנה השלישית עד סוף השנה החמישית. ו-(k)exp הציפיות ל-k שנים, למשל ל-5 שנים. כל הציפיות מוצגות במונחים שנתיים.
  2. ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה השלישית ועד סוף השנה החמישית.
  3. ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה החמישית ועד סוף השנה העשירית.
  4. ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המוסרים לבנק ישראל את תחזיותיהם באופן סדיר.
  5. הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של חמשת הבנקים הגדולים, המחושבות כיחס בין הריביות הלא צמודות לריביות הצמודות למדד. הריבית הפנימית מחושבת עבור כל בנק כממוצע בין המחיר השולי שלו לגיוס מקורות (פיקדונות) והמחיר השולי שלו להקצאת שימושים (אשראי).​
  6.  עבור ציפיות משוק ההון ומהריביות הפנימיות - ממוצע לחודש מדדי (מהמדד הקודם ועד לנתון האחרון הקיים לפני פרסום המדד הנוכחי), עבור התחזיות - ממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד. ​