הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל, רביע שלישי 2020

20/12/2020
לכל ההודעות בנושא:
מאזן התשלומים
פרסומים סטטיסטיים
  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל עלתה ברביע השלישי של שנת 2020 בכ-34 מיליארדי דולרים (6.5%) ועמדה בסוף ספטמבר על 558 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מגידול בנכסי הרזרבה, ומרכישות של מניות שהגדילו את יתרת ההשקעות בתיק ני"ע בחו"ל. כמו כן, במהלך הרביע נרשמו עליות מחירים בתיק ני"ע של תושבי ישראל בחו"ל.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרביע השלישי בכ-13 מיליארדי דולרים (3.7%) ועמדה בסופו על 371 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מרכישת איגרות חוב ממשלתיות ומהשקעות ישירות במשק. כמו כן, תרמו לעלייה ביתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל, עליות מחירים של המרכיב המנייתי בתיק ני"ע  הישראליים של תושבי חוץ.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל עלה במהלך הרביע השלישי בכ-20 מיליארדי דולרים (12.6%) ועמד בסופו על 187 מיליארדים.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), עלה במהלך הרביע השלישי בכ-12 מיליארדי דולרים (6.6%) ועמד בסופו על 192 מיליארדים.
  • היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג עלה במהלך הרביע השלישי ב-1.8 נקודות האחוז ועמד בסוף ספטמבר על 31.1%. העלייה ביחס החוב לתוצר ברביע השלישי שיקפה גידול של 6.5% ביתרת החוב החיצוני לעומת עלייה של רק 0.3% בתוצר (במונחים דולריים).​