התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הראשון של 2018

20/06/2018
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסיתיתרת החוב של
המגזר העסקי גדלה ברביע הראשון של שנת 2018 בהיקף ניכר של כ-33 מיליארדי ש"ח (3.8%) לרמה של כ-888 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-4.7 מיליארדים (0.9%) ועמדה בסוף הרביע על כ-536 מיליארדים.

 

א.      החוב של המגזר העסקי

  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע הראשון של שנת 2018 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בהיקף ניכר של כ-33 מיליארדי ש"ח (3.8%) לרמה של כ-888 מיליארדים. העלייה ביתרת החוב נבעה מגידול כמותי משמעותי בכלל אפיקי הגיוס שהסתכם בכ-30 מיליארדי ש"ח והורכב בעיקרו מגיוסים נטו באג"ח סחירות בישראל, על רקע ההנפקות הגבוהות שבוצעו במהלך רביע זה, ומגידול בהלוואות הבנקאיות. לעלייה ביתרת החוב תרם גם פיחות של כ-1.4% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהגדיל את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט"ח. (איור 1).
  • ברביע הראשון של השנה הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-15.2מיליארדי ש"ח, זאת בהמשך לגיוסים גבוהים שנרשמו בשנתיים האחרונות. ברביע זה בלטו הגיוסים של חברות מענף הנדל"ן והבינוי (כ-56% מסך הגיוסים). עם זאת, באפריל 2018 התמתנו הגיוסים של המגזר העסקי וההנפקות הסתכמו בכ-2.1 מיליארדי ש"ח, כולן באג"ח סחירות, נמוך מממוצע הגיוסים החודשי של הרביע הראשון (כ-5.1 מיליארדי ש"ח).  
  • ברביע הראשון של השנה המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות התרחב בכ-0.11 נק' האחוז לרמה של כ-1.21 נק' האחוז, בהמשך להתרחבות שנרשמה ברביע הקודם. באפריל 2018 מרווח זה המשיך להתרחב עד לרמה של כ-1.24 נק' האחוז.​

ב.      החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע הראשון של שנת 2018 בכ-4.7 מיליארדי ש"ח (0.9%) לרמה של כ-536 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב לדיור עלתה ברביע זה בכ-4.1 מיליארדי ש"ח (1.2%) לרמה של כ-341 מיליארדים. יתרת החוב שלא לדיור עלתה ברביע זה בכ-0.6 מיליארדים בלבד (0.3%) לרמה של כ-194 מיליארדים. עם זאת נמשכה הירידה בקצב הגידול השנתי של יתרה זו שהחלה בסוף שנת 2016. (איור 4)
  • ברביע הראשון של שנת 2018 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-14.1 מיליארדי ש"ח, גבוה מהתקופה המקבילה אשתקד (כ-13.1 מיליארדים). עם זאת, באפריל 2018 נרשמה ירידה, עונתית ברובה, בנטילת משכנתאות חדשות והן הסתכמו בכ-4.1 מיליארדי ש"ח, נמוך במקצת מממוצע הנטילות החודשי של הרביע הראשון (כ-4.7 מיליארדי ש"ח) . (איור 5)


ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק, קישור לנתוני משכנתאות, קישור לנתוני מחירים בבנקים.​

​​