המדד המשולב לחודש יולי 2019 עלה ב-0.2%: הפעילות מתרחבת מתחילת השנה סביב הקצב ארוך הטווח

 

המדד המשולב למצב המשק לחודש יולי עלה ב-0.19%. קצב גידולו של המדד משקף מתחילת השנה צמיחה בקצב ארוך הטווח, ואילו התנודה בנתוני המדד המשולב בין הרביע הראשון לשני משקפת את התנודה בנתוני החשבונאות הלאומית במהלך אותה תקופה שהשפיעה על מרכיב המגמה של המדד. התנודה בנתוני החשבונאות הלאומית נבעה מהשינוי בכללי המיסוי הירוק, שינוי שהוביל להקדמת רכישות כלי-רכב לרבעון הראשון על חשבון הרבעון השני. המדד המשולב לחודש יולי הושפע לטובה מעלייה ביצוא הסחורות ובשיעור המשרות הפנויות ביולי, ומעלייה במדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים ביוני. מנגד, מיתנו את קצב עלייתו של המדד המשולב ירידה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות ביולי, וכן ירידה במדד הייצור התעשייתי ביוני. המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכן מעט כלפי מטה בגלל נתון הצמיחה שפורסם לרביע השני (לוח 1), שמבטא כאמור במידה רבה את התנודה ברכישות כלי רכב. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

יולי

 

0.19

יוני

0.23

0.19

מאי

0.14

0.12

אפריל

0.22

0.19

 לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים[1]

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

יולי

יוני

מאי

אפריל

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-0.7

-0.9

0.6

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

1.0

0.1

1.4

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

1.7

-0.4

1.7

יבוא מוצרי הצריכה2

-3.0

7.0

-9.3

-5.9

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[2]

-3.8

2.1

-5.3

4.5

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 2

0.8

10.4

-5.6

-10.5

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 2

 

 

0.4

-1.3

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.1

0.0

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[3]

3.6

3.5

3.6

3.6[1] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).  הנתון האחרון שפורסם הוא לינואר-מארס ולכן הוא אינו מופיע בלוח.

[2] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

[3] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב.

 ​