החלטה בעניין הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק מזרחי-טפחות

 

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 19.09.2012, להטיל עיצום כספי בסך 3.8 מיליוני ש"ח על בנק מזרחי-טפחות בע"מ (להלן – "הבנק"), בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן – "החוק"), שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בתקופה 2007-2010.
ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן – "הצו") שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 3.8 מיליוני ש"ח. עיקר ההפרות נבעו מהיערכות לקויה של הבנק בעיקר בסוגי ההפרות הבאים:

1. ניהול חשבונות לעורכי דין מבלי שמילאו הצהרה מתאימה על נהנה.
2. אי דיווח על פעולות בלתי רגילות.
3. ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
4.אי נקיטת צעדים מספיקים לקבלת הצהרה על נהנים בחשבונות שנפתחו לפי הצו.
הבנק לא התנה ביצוע פעולה במילוי הצהרה על נהנה על אף שהלקוח היה בסניף.
5. דיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בהחלטתה התחשבה הוועדה בפעולות הבנק לתיקון הליקויים.


הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה בלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון. בצד קביעת המדיניות והנהלים, על הבנק לוודא כי מוקצים משאבים הולמים ליישום מדיניות הציות ואכיפתה.

 
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.

​ ​​​​