הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1%

תנאי הרקע

נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן ירד במרץ ב-0.2%, שיעור גבוה במעט מזה שצפו בממוצע החזאים – 0.1%-. בסעיף הפירות והירקות חלה ירידת מחירים עונתית (3.9%-), וכן ניכרה ירידה בולטת בסעיף התחבורה והתקשורת (1.0%-), על רקע ההוזלה במחירי הדלק, וירידה בסעיף המזון (0.5%-), על רקע הפחתות מחירים שיזמה הממשלה. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.7%, לעומת אינפלציה שלילית בשיעור של 0.2% ב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר. בניכוי ההשפעה הישירה של מחירי האנרגיה והפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות נרשמה ב-12 החודשים האחרונים אינפלציה של 0.7%. מחירי הרכיבים המייצגים את המוצרים הסחירים במדד ירדו ב-12 החודשים האחרונים ב-3.4%, ומחירי הרכיבים המייצגים את המוצרים הבלתי סחירים עלו ב-0.8%.
תחזיות האינפלציה והריבית: לאחר שהציפיות לאינפלציה עלו בחודש שעבר, החודש הן נותרו יציבות יחסית. החזאים צופים בממוצע עלייה של 0.8% ב-12 המדדים הקרובים (לעומת 0.6% בחודש שעבר), הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים עומדות על 0.1% (בדומה לחודש שעבר), והציפיות הנגזרות משוק ההון – על 0.1% (לעומת 0.2% בחודש שעבר). גם הציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו יציבות: הציפיות לשנה השלישית נותרו ברמה של 1.3%, בשעה שהציפיות לטווחים הבינוניים (3 עד 5 שנים) והארוכים (5 עד 10 שנים) ירדו ב-0.1 נק' אחוז (ל- 1.4% ו-2.1%, בהתאמה). עקום המק"ם ועקום התלבור עלו מעט בשבועות האחרונים, והם אינם מצביעים על שינוי צפוי בריבית בשנה הקרובה. על פי ממוצע תחזיות החזאים, הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית בשלושת החודשים הקרובים.
הפעילות הריאלית: האינדיקטורים לפעילות הריאלית שנוספו החודש מעידים כי המשק מוסיף לצמוח בקצב המתון שאפיין אותו בשנים האחרונות: לאחר שהצמיחה האיצה ברבעון הרביעי של 2015, ברבעון הראשון של 2016 מסתמנת התמתנות מסוימת. הצמיחה עדיין משקפת בעיקר גידול בצריכה הפרטית, ואילו היצוא כנראה ממשיך לרדת. יצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים, במונחים דולריים שוטפים) ירד ברבעון הראשון בשיעור חד – 4.6% – בשעה שהיבוא (ללא או"מ, יהלומים וחומרי אנרגיה, במונחים דולריים שוטפים) עלה באותה תקופה ב-1.2%. המדד המשולב עלה במרץ ב-0.2%, בהובלת עלייה במדד הייצור התעשייתי מפברואר, במדד הפדיון של המסחר הקמעונאי מפברואר, ובמדד היבוא של מוצרי הצריכה ממרץ. סקר החברות לרבעון הראשון של 2016 מצביע על כך שהפעילות במגזר העסקי שבה להתרחב בקצב הצמיחה המתון שאפיין אותה בשנים האחרונות, לאחר האצה קלה ברבעון הקודם. מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים לחודש מרץ הוסיף לעלות. מדד מנהלי הרכש עלה במרץ ל-49.0 נק', אך הוא מצוי עדיין ברמה שמצביעה על התכווצות הפעילות.
 
שוק העבודה:  התמונה העולה משוק העבודה מוסיפה להיות חיובית. על פי סקר כוח האדם לרבעון הראשון, שיעור האבטלה בגילי העבודה העיקריים (25—64) נותר ברמה נמוכה של 4.5%. נרשמה ירידה קלה בשיעור התעסוקה (76.0% לעומת 76.2% ברבעון הרביעי) ובשיעור ההשתתפות (79.6% לעומת 79.9%). שיעור המשרות הפנויות במרץ נותר ברמה גבוהה – כ-3.7%. השכר הריאלי עלה בנובמבר-ינואר ב-0.3% ביחס לשלושת החודשים שקדמו להם (מנוכה עונתיות), בעוד השכר הנומינלי ירד ב-0.15%, לאחר שבשנתיים האחרונות, קצב הגידול של השכר האיץ במרבית ענפי המשק. מספר משרות השכיר מוסיף להיות גבוה, אף שבינואר הוא ירד קלות (ב-0.3%) ביחס לרבעון האחרון. תקבולי מס הבריאות בינואר-מרץ עלו (נומינלית) ב-6.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והם משקפים את העלייה בתעסוקה ובשכר.
נתוני תקציב הממשלה: העודף המקומי המצטבר (ללא אשראי נטו) בפעילות הממשלה הסתכם בינואר-מרץ 2016 ב-1.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה לעודף של כ-2.2 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד, והוא גבוה ב-1.5 מיליארד ש"ח מהתוואי העונתי התואם את יעד הגירעון לשנת 2016. גביית המסים במרץ עלתה בשיעור קל בהשוואה לחודשים קודמים ועמדה על 24.0 מיליארדי ש"ח, סכום גבוה ב-0.2 מיליארד מהתוואי העונתי התואם את אומדן ההכנסות ממסים. גביית המסים הייתה גבוהה ריאלית בכ-7% בינואר-מרץ השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד (על פי אומדן המנכה פעולות חריגות ושינויי חקיקה). גם גביית המע"מ המקומי ברוטו (בניכוי שינויי חקיקה) עלתה ריאלית במרץ בכ-7%, לאחר שבפברואר היא עלתה במתינות – 1.7%.
 
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-27/3/16, ועד ל-19/4/16, התחזק השקל מול הדולר ב-2.1%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי הוא התחזק ב-1%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 5.2% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-27/3/16, ועד ל-19/4/16, עלה מדד ת"א 25 בכ-1.9%, בהתאם למגמה בעולם. התשואות באפיק הממשלתי ירדו בהיקף שהגיע עד 15 נ.ב, למעט התשואות הנומינליות בטווחים הקצרים (עד 4 שנים). עקום המק"ם נסחר בתשואה שנעה סביב ריבית בנק ישראל. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, המשיכה לרדת בתקופה הנסקרת והיא עומדת על כ-76 נקודות בסיס.
כמות הכסף: ב-12 החודשים שהסתיימו במרץ עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-28.2, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-10.2.
שוק האשראי: המגזר העסקי (ללא בנקים וחברות ביטוח) הנפיק במרץ אג"ח בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח בלבד, לאחר שבפברואר עמד היקף ההנפקות על 4.0 מיליארדים. בנוסף, בהמשך למגמה בחודשים הקודמים,  נערכו במרץ שלוש הנפקות של חברות נדל"ן זרות, בסך כולל של 1.3 מיליארד ש"ח. היקף הפדיונות מקרנות הנאמנות הולך ומצטמצם מתחילת השנה, ובמרץ נרשמו פדיונות של 1.8 מיליארד ש"ח, לעומת 3.7 מיליארדים בפברואר ו-6.1 מיליארדים בינואר. הקרנות המתמחות באג"ח תאגידיות ובמניות בארץ אף עברו לצבירה חיובית. מרווחי האג"ח התאגידיות עמדו בשליש הראשון של אפריל על 3.9 נקודות אחוז בממוצע, ירידה של כ-0.5 נקודת אחוז מסוף פברואר. בחודש מרץ עמד היקף נטילתן של המשכנתאות החדשות על 5.3 מיליארדי ש"ח, וזרם המשכנתאות ב-12 החודשים האחרונים מוסיף להיות גבוה – כ-65 מיליארדי ש"ח. בגובה הריבית על המשכנתאות החדשות שניתנו במרץ ניכרה מגמה מעורבת – במסלול הריבית המשתנה הלא-צמודה נרשמה עלייה של 6 נקודות בסיס, ובמסלול הריבית המשתנה הצמודה למדד נרשמה ירידה של 11 נקודות בסיס.
שוק הדיור: סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב-0.4%, לאחר שבפברואר הוא עלה ב-0.1%. קצב עלייתם של מחירי הדירות התמתן מעט בחודשים האחרונים אך הוא ממשיך להיות גבוה: מחירי הדירות עלו בינואר-פברואר ב-0.1% וב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר הם עלו ב-7.2% – נמוך מהעלייה השנתית שנרשמה בחודש שעבר (7.8%). מספר העסקאות מוסיף להיות גבוה; בארבעת החודשים האחרונים בוצעו למעלה מ-8,000 עסקאות בחודש, ומספר העסקאות של משקיעים שב לגדול; מספר זה התמתן לאחר שמס הרכישה על עסקאות השקעה עלה ביולי 2015. מלאי הדירות החדשות למכירה נותר בסביבות 29,600 דירות – רמה גבוהה מבחינה היסטורית. היקף המכירות של דירות חדשות עומד בארבעת החודשים האחרונים על כ-2,300 בחודש בממוצע, והוא נמוך מכדי לצמצם את מלאי הדירות החדשות העומדות למכירה. היקף ההתחלות בשנתיים האחרונות מלמד כי גמר הבנייה צפוי להישאר ברמה גבוהה גם ברבעונים הבאים.
המשק העולמי: החודש נמשכה מגמת ההתמתנות בפעילות הכלכלית העולמית, במיוחד במדינות המתפתחות וביפן. באירופה נתוני הפעילות מעידים על המשך צמיחה מתונה, בארה"ב נתוני הפעילות מצביעים על איבוד מומנטום והאטה משמעותית ברבעון הראשון, וקצב הצמיחה בסין ממשיך להאט. מדדי המניות המשיכו לעלות החודש, על רקע המשך התאוששותם של מחירי הנפט, ומדדי הסיכון נותרו נמוכים. קרן המטבע עדכנה החודש, בפעם השנייה השנה, את תחזית הצמיחה והסחר בעולם לשנים 2016—2017 תוך שהיא מעלה את הערכת הסיכונים הנגזרים מהשווקים הפיננסיים ומהמדינות המתפתחות. תחזית הצמיחה ל-2016 עודכנה כלפי מטה, מ-3.4% ל-3.2%, והתחזית ל-2017 עודכנה מ-3.6% ל-3.5%. בלטה הנמכת תחזית הצמיחה ליפן ולחלק מהמדינות המתפתחות, בשעה שהתחזית לסין עודכנה כלפי מעלה. תחזית הסחר העולמי ל-2016 עודכנה מטה, מ-3.4% ל-3.1%, והתחזית ל-2017 עודכנה מ-4.1% ל-3.8%. המסר העיקרי של הבנקים המרכזיים בעולם ממשיך להיות יוני ומותיר פתח לצעדים מרחיבים נוספים; בנאום שנשאה יו"ר ה-FED נמשך הטון היוני שנשמע בהחלטת הריבית ממרץ, ובעקבותיו ירדו בשווקים ההסתברויות לכך שארה"ב תעלה את הריבית: העלאת ריבית מלאה מתומחרת בשווקים רק ביולי 2017. בארה"ב מסתמנת האטה משמעותית בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית ברבעון הראשון; מדד ה-GDP Now עודכן כלפי מטה בחדות על רקע נתוני מקרו מאכזבים, וכעת הוא צופה כי קצב הצמיחה השנתי יעמוד ברבעון הראשון על 0.3% בלבד, אולם המדדים המקדימים מאותתים על שיפור לקראת הרבעון השני. דוח התעסוקה המשיך להצביע על תוספת גבוהה של משרות: במרץ נוספו לשוק העבודה 215 אלף משרות, והשכר הממוצע לשעה עלה ב-0.3% ומשקף גידול שנתי של 2.3%; שיעור האבטלה עלה ב-0.1 נקודת אחוז, לרמה של 5.0%, בעיקר על רקע עלייה דומה בשיעור ההשתתפות. באירופה נתוני הפעילות ממשיכים להעיד על צמיחה מתונה שנסמכת בעיקר על הצריכה הפרטית. הסביבה האינפלציונית נותרה חלשה; האינפלציה השנתית עלתה במרץ מ-0.2%- ל-0%, והאירו ממשיך להתחזק חרף צעדי ההרחבה האגרסיביים. הבנק המרכזי של אנגליה הותיר החודש את הריבית על כנה אך הזהיר כי במידה שיתרחש תהליך ה-BREXIT, יהיו לו השלכות שליליות על שוק העבודה, שער החליפין והביקושים. כלכלת יפן ממשיכה לסבול מחולשה בביקושים המקומיים ומהאטה ביעדי יצוא מרכזיים, בעיקר במזרח, לצד התחזקות הין. התפתחויות אלה עשויות להוביל אותה לנקוט בחודשים הקרובים עוד צעדי הרחבה מוניטריים ופיסקליים. המדדים המקדימים מהשווקים המתעוררים מעידים כי במרץ חל שיפור מסוים, בעיקר במגזר הייצור, אך הם מצויים עדיין ברמות נמוכות מאוד. כלכלת סין צמחה ברבעון הראשון של 2016 בקצב שנתי של 6.7%, לעומת 6.8% בסוף שנת 2015. נתוני הפעילות במרץ מצביעים על שיפור לאחר ההאטה בנתוני ינואר-פברואר. מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" הוסיף לעלות החודש ועומד היום על כ-43$; במדד הסחורות ללא אנרגיה לא חל שינוי משמעותי בסיכום התקופה הנסקרת.
 
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. לאור התפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, הוועדה המוניטרית ממשיכה להעריך שהמדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב.
v    סביבת האינפלציה ממשיכה להיות  נמוכה על רקע הפחתות המחירים היזומות ומחירי האנרגיה הנמוכים. הציפיות לאינפלציה התייצבו החודש לאחר עלייתן בחודש הקודם. הציפיות לשנה עדיין מתחת לתחום היעד, והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכות להיות מעוגנות בתוך תחום היעד.
v   תמונת הפעילות הריאלית ממשיכה להצביע על צמיחה בקצב המתון שאפיין את השנים האחרונות: סקר החברות מראה שהתמתנות חלה גם בענפי המסחר והשירותים, ויצוא הסחורות ירד בחדות ברבעון הראשון. התמונה העולה מנתוני שוק העבודה ממשיכה להיות חיובית, ומתבטאת ברמה נמוכה של אבטלה, עלייה בשכר ובתקבולי מס בריאות, ושיעור גבוה של משרות פנויות.
v   ההתמתנות בפעילות הכלכלית העולמית נמשכה החודש, וקרן המטבע העולמית עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיותיה לצמיחה במרבית המשקים העיקריים ולסחר העולמי, בעוד התחזית לצמיחה בסין עודכנה כלפי מעלה. המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה; המועד הצפוי בשווקים לעליית ריבית נוספת בארה"ב נדחה, ובנקים מרכזיים אחרים מוסיפים להצביע על אפשרות להעמקת ההרחבה המוניטרית.
v     מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-27/3/16, ועד ל-19/4/16, התחזק השקל מול הדולר ב-2.1%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי הוא התחזק ב-1%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 5.2% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ורמת שער החליפין ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
v    קצב עליית מחירי הדירות התמתן מעט בחודשים האחרונים אך ממשיך להיות גבוה, כמו גם  היקף נטילת המשכנתאות.  מלאי הדירות למכירה נותר גבוה, ורמה גבוהה של פעילות בענף הבניה צפויה להמשיך ולתרום להגדלת ההיצע.
הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה ולצמיחה נותרו גבוהים. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
סיכום הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש מאי 2016 יפורסמו ב-5/5/2016.
החלטת הריבית לחודש יוני 2016 תתפרסם ביום שני ה-23/5/2016, בשעה 16:00