המדד המשולב לחודש אוקטובר 2018 עלה בכ-0.3%

21/11/2018
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים

המדד המשולב לחודש אוקטובר 2018 עלה בכ-0.3%: קצב ההתרחבות הממוצע של המשק מתחילת השנה התמתן מעט בהשוואה לקצב המהיר של השנתיים הקודמות

 

המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר עלה בכ-0.3%, שיעור דומה לממוצע של שלושת החודשים הקודמים. קצב הגידול הממוצע של המדד מתחילת השנה מעט נמוך מהקצב המהיר בשנתיים הקודמות ומשקף קצב צמיחה שנע סביב הקצב ארוך הטווח של צמיחת המשק לאחר צמיחה מהירה יותר בשנתיים הקודמות. המדד המשולב הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה ומהעלייה ביצוא. מנגד, הירידות בייצור התעשייתי ובפדיון של ענפי המסחר הקמעונאי והשירותים מיתנו החודש את קצב עלייתו של המדד. המדד לחודש יולי עודכן כלפי מטה בכ-0.1 נק' אחוז (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

אוקטובר 2018

 

0.28

ספטמבר 2018

0.26

0.25

אוגוסט 2018

0.33

0.32

יולי 2018

0.33

0.24

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-3.3

3.2

1.5

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-1.3

2.2

1.5

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-0.4

-0.1

0.0

יבוא מוצרי הצריכה1

0.4

-3.3

2.5

2.1

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[1]

-0.6

3.3

0.6

2.7

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

0.2

-5.3

4.8

-4.0

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

 

 

1.6

5.3

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.1

-0.2

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[2]

3.9

3.9

3.7

3.8

התחלות הבנייה[3]

 

 

 

 

 [1] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

[2] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

[3] מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם. הנתון האחרון הוא ליוני והוא עומד על 4.2%.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​