צעדים נוספים שנוקט הפיקוח על הבנקים לצורך פישוט הליך העברת הפעילות בחשבון וסגירתו

לחוזר+הוראה 432+הוראה 470

המפקח על בנקים, דוד זקן, פרסם היום את התיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 432 שעניינה, "העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח", שמטרתו לפשט את תהליך העברת הפעילות או סגירת חשבון של לקוח. תיקון זה מהווה יישום המלצה נוספת של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית.

תהליך סגירת חשבון או העברת פעילות מהחשבון, נתפס כתהליך ארוך ומורכב, ועשוי להוות חסם עבור לקוחות המעוניינים להעביר את פעילותם מבנק לבנק, ולפעול לשיפור תנאי התקשרותם עם הבנקים. בכדי לייעל ולקצר את תהליך סגירת החשבון והעברת הפעילות בחשבון מהבנק הישן של הלקוח לבנק החדש, קבע המפקח על הבנקים את ההוראות הבאות:

(א)    ביצוע כל הפעולות עבור הלקוח על ידי הבנק החדש – במסגרת תיקון ההוראה הושם דגש על האפשרות שיש לבנק החדש לבצע עבור הלקוח את כל הפעולות הדרושות לצורך העברת הפעילות מחשבונו הישן של הלקוח לחשבונו החדש, ולצורך סגירת חשבונו בבנק הישן.
 
(ב)    מסירת מידע מפורט ללקוח לצורך בחינת כדאיות המעבר וסגירת החשבון - הבנק יידרש להמציא ללקוח, הבוחן כדאיות של מעבר לבנק אחר או סגירת חשבון, דוח שנתי מפורט ("תעודת זהות בנקאית") בפורמט אחיד וקל להבנה, מעודכן לחודש שקדם למועד הגשת הבקשה, וכן מדריך שיסייע לו להבין בדיוק מהן הפעולות הכרוכות בהעברת הפעילות או סגירת החשבון.
 
(ג)      סגירת חשבון ללא צורך להגיע לסניף הבנק - לקוח יוכל להגיש בקשה לסגירת חשבון או העברת פעילות מהחשבון, באמצעות אתר האינטרנט של הבנק. בנוסף, כאמור, הלקוח יוכל גם לבקש מהבנק החדש לבצע עבורו את סגירת החשבון בבנק הישן, וגם במקרה זה תתייתר הגעתו הפיסית לסניף הבנק בו הוא מבקש לסגור את חשבונו. 

(ד)   
סופיות בסגירת החשבון - נקבעה מסגרת זמן לסגירת החשבון או העברת הפעילות מהחשבון- הליך העברת הפעילות יסתיים תוך 5 ימים עסקים ממועד הגשת הבקשה על ידי הלקוח; והליך סגירת החשבון יסתיים תוך 5 ימי עסקים, מהמועד בו הלקוח סיים את הפעולות שהיה עליו לבצע לצורך סגירת החשבון. הליך העברת תיק ניירות ערך ישראליים יסתיים בתוך 5 ימי עסקים ממועד מתן ההוראה ע"י הלקוח, בין אם החשבון נסגר ובין אם לאו (ני"ע זרים – תוך 14 ימי עסקים).
 
(ה)    שמירת הטבות והנחות - הובהר, כי בנק לא יבטל הטבות והנחות שהוענקו ללקוח, רק בשל הגשת הלקוח בקשה להעברת פעילות או סגירת חשבון.  

המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, מציין: היכולת לעבור מבנק לבנק בפשטות הינה כלי מרכזי בעידוד תחרות בין הבנקים, שכן עצם הקלות שבמעבר מגבירה את כוח המיקוח של הלקוח, גם כאשר הוא בוחר בסופו של דבר להישאר לקוח בבנק שבו הוא מנהל את חשבונו. מטרת התיקון היא בראש ובראשונה, להסיר חסמים ולקצר תהליכים הכרוכים בסגירת החשבון או העברת הפעילות בחשבון ולמנוע טרחה מיותרת ללקוח, וכל זאת כדי לסייע ללקוח לממש את בחירתו לנהל את הפעילות הבנקאית שלו, כולה או חלקה, בבנק אחר. העובדה שלקוח יוכל להעביר את הפעילות בחשבונו לבנק אחר, ללא צורך בהגעה לסניף הבנק, ואף לבקש מהבנק החדש לבצע עבורו את כל הפעולות הכרוכות בהעברת הפעילות, הנה צעד משמעותי נוסף להגברת התחרותיות בענף הבנקאות".
 

ההוראה תיכנס לתוקף ב-1/7/15, למעט החלקים הנוגעים למידע מרוכז ומפורט יותר (לעומת המידע שנמסר ללקוח לפני התיקון) אודות הפעילות בחשבון ("תעודת זהות בנקאית"), אשר יימסר ללקוח עם כניסתה לתוקף של הוראת ניהול בנקאי תקין 425 ("דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים"), קרי בתאריך 28.2.16. עד למועד זה ימשיך להימסר המידע כפי שמפורט בהוראה הנוכחית.