קטע מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות שתפורסם בקרוב: התחרות והשינויים בתחרות במערכת הבנקאית בישראל


תמצית:

·    בנק ישראל ומשרד האוצר הגדירו את קידום התחרות בבנקאות כיעד, בהדגשת משקי הבית והעסקים הקטנים, על שלל השירותים הפיננסיים שהם צורכים, הן בהיבט האשראי, והן בהיבט התשלומים והסליקה.

·    כדי להגביר את התחרות מקדם הפיקוח על הבנקים שורה של צעדים רגולטוריים מבניים (לוח 1). חלק מהצעדים נגזרים מהוראות חקיקה חדשות שהובילו בנק ישראל והאוצר, וחלק – מיוזמות עצמאיות של הפיקוח, שנועדו לקדם את התחרות, לעודד טכנולוגיה וחדשנות ולשפר את יעילות הבנקים. גם השינויים בסביבה שבה פועלים הגופים הפיננסיים, כניסתן של טכנולוגיות לקבלת מידע ולביצוע פעולות בנקאיות בקלות והמעבר של לקוחות ובנקים לשירותים דיגיטליים יוצרים לחץ תחרותי הולך וגובר בארץ ובעולם.

·    את שלל הצעדים לקידום התחרות ניתן לסווג לשני אפיקים מרכזיים: האחד הוא צעדים להגברת התחרות בין השחקנים הפיננסיים הקיימים, כגון ביטול חסמי העברת מידע ויצירת "בנקאות פתוחה", הקלת המעבר מבנק לבנק ותמרוץ התייעלות משמעותית של המערכת הבנקאית; האפיק השני הוא צעדים שיאפשרו כניסה של שחקנים חדשים – בנקאיים וחוץ-בנקאיים, שחקנים העושים שימוש במודל עסקי דיגיטלי, מתמחה ויעיל, שייצרו איום תחרותי.

·    בחינת רמת התחרות בכל שוק היא משימה מורכבת מאוד. שינויים במבנה השוק דורשים זמן, בפרט במשק קטן כמו המשק הישראלי. לכן אנו מתמקדים בתיבה זו בעיקר בשינויים שחלו בסביבה התחרותית, בחסמים לתחרות שהוסרו ובאלו שהפיקוח על הבנקים צפוי להסיר בעתיד הקרוב, ולצד אלה מציגים את השינויים במדדים כמותיים שונים, המעידים על מגמות בתחום התחרות.

·    הצעדים שננקטו בשנתיים האחרונות והסביבה הרגולטורית המעודדת תחרות כבר הביאו להגברת האיום התחרותי ולשינוי בפועל על פי מדדים שונים, בעיקר במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים (לוח 2). כך, לדוגמה, גברה מאוד התחרות בתחום האשראי הקמעונאי, והיא מתבטאת במספר היבטים. ביניהם: גידול משמעותי של מספר השחקנים המציעים למשקי הבית אשראי צרכני – גופים בנקאיים וחוץ-בנקאיים; גידול התחרות בתוך המערכת הבנקאית, המתבטא בעליית משקל האשראי הצרכני שמעמידים הבנקים הבינוניים וחברות כרטיסי האשראי בסך האשראי הבנקאי; שיפור במגוון המוצרים, באיכות ובנוחות של השירות הבנקאי למשקי הבית ולעסקים – בין היתר באמצעות חדשנות טכנולוגית-דיגיטלית; ירידה משמעותית בעמלות הנגבות מעסקים בתחום התשלומים והסליקה ועוד.

·   הסרת חסמי התחרות הרבים – תהליך שהוא בעיצומו – והשינויים המבניים המשמעותיים המתחוללים בשוק הפיננסי, צפויים לפעול להמשך התגברות התחרות בשנים הקרובות בתחומי הבנקאות הקמעונאית -  של משקי הבית ושל העסקים הקטנים. מדובר בשינויים תשתיתיים, תהליך שאת פירותיו נראה בהדרגה.