המפקח על הבנקים החל בהליך יישום המלצות הצוות להגברת התחרותיות העוסקות בעמלות

הודעה לעיתונות - כללי עמלות.docלהודעה זו בקובץ WORD

 
בתאריך 15.7.12 פרסם הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (להלן: "הצוות") את דוח הביניים, הכולל את  עיקרי המלצותיו להגברת התחרותיות ולשיפור כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים, להגדלת אפשרויות הבחירה של שירותים ומוצרים בנקאיים ולהוזלת השירות ושיפורו.
 
כצעד משלים להוצאת דוח הביניים, ולצורך ייעול וקידום ההליך הפורמלי, פרסם היום המפקח על הבנקים טיוטה לתיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח  - 2008, אשר מביאה לידי ביטוי את עיקרי המלצות הדוח בתחום העמלות. להלן עיקרי תוכנו של התיקון:
 
המלצות מתחום פיקוח על עמלות (מקורן בעמוד 103 לדוח ):
 • ביטול עמלה בעד כרטיס מידע;
 • ביטול עמלה בעד כרטיס משיכת מזומן;
 • עמלה בעד טיפול באשראי ובבטחונות – העלאת הפטור מתקרה של 50,000 ₪ לתקרה של 100,000 ₪;
 • ביטול עמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי;
 • ביטול עמלת דמי ניהול לעסק קטן.
 
המלצות מתחום עמלות מק"מ וקרנות כספיות (מקורן בעמוד 97 לדוח):
 •  ביטול דמי ניהול בגין מק"מ וקרנות כספיות.
 
המלצות מתחום פעילות לקוחות בניירות ערך (מקורן בעמודים 109-111 לדוח):
 • תמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים;
 • עמלת מכסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך;
 • ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך;
 • הרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ניירות ערך להעברת פיקדון של הלקוח גם מחוץ למערכת הבנקאית.
 
תיקונים נוספים, שהצורך לבצעם עלה במסגרת העבודה השוטפת:
 • תיקון ההגדרה של "אזרח ותיק" – לצורך קבלת 4 פעולות פקיד בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר לא יהיה יותר צורך בהצגת תעודת אזרח ותיק. די בהגיע הלקוח לגיל הקבוע בחוק כדי לקבל את ההטבה;
 • פרסום באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי - בדף הבית של אתר הבנק יהיה קישור ישיר לתעריפוני העמלות, שיהיה חשוף ונגיש ללקוחות.  
 • ערבות בנקאית -  עיגון חקיקתי לקביעת הפיקוח על הבנקים, שנכנסה לתוקף בתאריך 1.3.12, לפיה עבור ערבות המובטחת בפיקדון כספי ייגבה שיעור מופחת של עמלה.
 
לאחר השלמת הליך ההתייעצות עם חברי הועדה המייעצת לענייני בנקאות,  וכן בחינת תגובות הגורמים אשר הגישו התייחסותם בכתב להמלצות הדוח בנושא העמלות, יגובש נוסח סופי של הכללים.
 
למידע אודות דוח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות