דוח על השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2015

 
הדין וחשבון על השקעת יתרות מטבע החוץ לשנת 2015 פורסם היום, להלן עיקרי הדברים:
 
·     יתרות מטבע החוץ של ישראל הסתכמו בסוף 2015 ב-90.6 מיליארדי דולרים[1], עלייה  של 4.5 מיליארדי דולרים במהלך השנה.

·     בשנת 2015 רכש בנק ישראל 8.8 מיליארדי דולרים. כשני שלישים מתוכם נרכשו במסגרת התערבות הבנק, שנועדה למתן תנודות חריגות בשער החליפין שאינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים של המשק, והשליש הנותר – במסגרת יישום התוכנית למיתון ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין. הגידול ביתרות בגין הרכישות קוזז בכ-3 מיליארדי דולרים כתוצאה מהתחזקות הדולר מול האירו.
·     במטרה להשיג תשואה גבוהה יותר על היתרות בטווח הארוך, בשנים האחרונות הוגדל משקלם של רכיבי הסיכון בתיק. זאת בכפוף לרמת סיכון רצויה ותוך שמירה על שני העקרונות של החזקת היתרות – שמירת כח הקניה שלהן וניהולן ברמת נזילות גבוהה. בהתאם לכך, השנה הוגדל שיעור ההשקעה במניות מ-8.2% ל-9.2% והוא הוקצה לשוקי מניות נוספים. בנוסף, הוגדל שיעור ההשקעה באג"ח קונצרני מ-0.9% ל-4.6%.

·     בשנת 2015 נמשכה ההאטה של הכלכלה הריאלית, בעיקר בכלכלות המתעוררות. בכלכלות המפותחות נרשמה יציבות יחסית. ההערכה בשווקים כי הריבית בארה"ב תעלה בתחילת השנה לא התממשה והעלאת הריבית התרחשה רק בסוף השנה. מנגד, יתר השווקים החשובים הוסיפו להעמיק  את המדיניות המוניטרית המרחיבה שלהם. כתוצאה מכך הגיעו התשואות לפדיון של אג"ח ממשלתיות במדינות ההשקעה לרמת שפל ובאירופה ירדו לרמות שליליות עוד יותר.

·     על רקע זה תשואת ההחזקה של היתרות במונחי הנומרר[2] הייתה נמוכה ביחס לשנים קודמות והסתכמה ב-0.64% כשתשואת הסמן הסתכמה ב- 0.10%.

·     ההפרש בין תשואת האחזקה של היתרות לבין זו של הסמן, חסר הסיכון,  הסתכמה ב-0.54%. תרומה זו מיוחסת בעיקר לאריכות ופיזור התיק ביחס לסמן ולהשקעה במניות.

·     מאז החלה ההשקעה במניות ב-2012, היא הניבה תרומה משמעותית לתשואה על תיק היתרות. מגמה זו נמשכה גם השנה, אם כי השנה התרומה נמוכה ביחס לשנים הקודמות. השקעה זו התאפיינה בתנודתיות גבוהה בעיקר במחצית השניה של השנה, בין היתר על רקע התגברות החששות לירידה חדה בקצב הצמיחה בסין.
 
 


[1] רמת היתרות לאורך כל הסקירה כוללת הקצאות של זכויות משיכה על ידי קרן המטבע העולמית למדינות החברות בקרן (SDRs Allocation) והיתרה בקרן – Reserve Tranche. רמתן הגיעה בסוף שנת 2015 ל-1.6 מיליארדי דולרים. עוד בעניין זה, ראו "בנק ישראל – דין וחשבון כספי לשנת 2015".
[2] הנומרר הוא סל מטבעות שבמונחיו נמדדות יתרות מטבע החוץ. ראו פרק א', חלק 3 בסקירה זו.