המדד המשולב לחודש מאי עלה ב-0.3%

המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי עלה ב-0.3%, בדומה לקצב גידולו בחודשים האחרונים. המדד המשולב הושפע לטובה מהגידול ביבוא מוצרי הצריכה והעלייה המחודשת בשיעור המשרות הפנויות במאי, וכן מהעלייה במדד הפדיון בשירותים לחודש אפריל. את קצב עליית המדד מיתנו בעיקר הירידה ביבוא התשומות לייצור במאי והירידה במדד הייצור התעשייתי לאפריל. לא היו עדכונים של ממש בקצב עליית המדד בחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב
עדכון משולב (באחוזים)
נתון קודם
נתון חדש
מאי
 
0.29
אפריל
0.23
0.22
מרץ
0.40
0.37
פברואר
0.33
0.33


לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים
(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)
 
מאי
אפריל
מרץ
פברואר
מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)
 
-4.1
2.6
2.4
מדד הפדיון בשירותים (ללא פיננסים, חינוך, ומינהל ציבורי)
 
1.9
-1.9
0.9
מדד הפדיון במסחר
 
-0.9
1.6
-2.1
יבוא מוצרי הצריכה3
1.4
-6.2
10.7
-4.1
יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים) 3
-4.4
-2.6
2.5
-5.4
יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 3
-0.4
-4.4
-2.9
0.9
יצוא השירותים (ללא תחבורה) 3
0.0
0.0
-2.1
-0.3
משרות השכיר – במגזר הפרטי
 
 
0.3
-0.2
שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי1
3.08
2.80
3.03
3.33
התחלות הבנייה2
 
 
-1.0
4.9
  1. שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.
  2. ממוצע נע לשישה חודשים.
  3. מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).
 
ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב