הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש יולי 2015 ללא שינוי ברמה של 0.1%

נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.2%, בהתאם לממוצע של תחזיות החזאים. עליות משמעותיות נרשמו בסעיף הפירות והירקות ובסעיף החינוך, התרבות והבידור. סעיף התחבורה והתקשורת ירד. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית של 0.4%, לעומת אינפלציה שלילית של 0.5% ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל ואינפלציה שלילית של 1% ב-12 החודשים שהסתיימו במארס. בחודשים מארס-מאי שב המדד לעלות בקצב העקבי עם יעד האינפלציה, ונראה כי ירידות המחירים בינואר-פברואר היו חד-פעמיות. הרכיבים המייצגים את המוצרים הסחירים במדד ירדו ב-1.7% ב-12 החודשים האחרונים, והם עדיין מושפעים מהירידה שחלה במחירי האנרגיה לפני עלייתם, לאחרונה. קצב העלייה של הרכיבים המייצגים את המוצרים הבלתי סחירים ממשיך לעלות, והם עלו ב-12 החודשים האחרונים ב-0.4%.
תחזיות האינפלציה והריבית: הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים המשיכו לנוע החודש סביב הגבול התחתון של יעד האינפלציה. תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים עומדות על 1%, בדומה לחודש הקודם, והציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים עומדות על 0.7%, לעומת 0.8% בחודש הקודם. הציפיות משוק ההון לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים עומדות על 1.1%, והציפיות לשנתיים – על 1.3%. ציפיות הפורוורד לטווחים הבינוניים (3 עד 5 שנים) נותרו החודש בסביבה של 1.4%—1.7%,  וציפיות הפורוורד לטווחים הארוכים (5 עד 10 שנים) המשיכו לנוע סביב מרכז יעד האינפלציה. על פי עקום התלבור, ההסתברות להפחתת ריבית בחודשים הקרובים פחתה לעומת החודש הקודם, ובדומה לחודש הקודם, מרבית החזאים אינם צופים הפחתה כזו. ממוצע תחזיות החזאים לריבית בעוד שנה עומד על 0.31%.
הפעילות הריאלית: האינדיקטורים לפעילות הכלכלית שנוספו החודש מצביעים על כך שבמחצית השנייה של 2015 המשיך המשק לצמוח בקצב המתון שנראה ב-2014. באומדן השני לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון הראשון עודכנו כלפי מטה הנתונים על צמיחת התוצר (מ-2.5% ל-2.1%, מנוכה עונתיות במונחים שנתיים), התוצר העסקי (מ-3.2% ל-2.6%), והיצוא (ללא יהלומים וחברות הזנק); העדכון לגבי היצוא משמעותי במיוחד (מצמיחה של 9.4% להתכווצות של 1.9%). הנתון על צמיחת הצריכה הפרטית עודכן כלפי מעלה (מ-5.5% ל-7.5%). מנתוני סחר החוץ עולה שיצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים, במונחים דולריים שוטפים) התכווץ באפריל-מאי ב-5.6% לעומת הרבעון הראשון, בעיקר בהשפעת שיבושי העבודה בענף הכימיקלים; היצוא ללא כימיקלים נותר יציב. היבוא (ללא או"מ, יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד בהשוואה לרבעון הראשון ב-2.8%. ביצוא השירותים העסקיים (ללא חברות הזנק) נמשכת יציבות, ובמארס נרשמה בו ירידה קלה, של 2.2%. מספר כניסות התיירים בינואר-מאי נמוך ב-17% – ומספר לינות התיירים בינואר-אפריל נמוך ב-25% – יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. ככל הנראה, התאוששותה האִטית של התיירות מושפעת גם מהמצב הכלכלי ברוסיה. המדד המשולב לחודש מאי עלה ב-0.3%, בעיקר כתוצאה מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה. ממצאים ראשוניים מסקר החברות לרבעון השני מצביעים על התייצבות הפעילות. מדד האקלים לחודש מאי ממשיך להצביע על כך שקצב הצמיחה החודשי התייצב ברמה של 0.22%—0.24%. מדדי אמון הצרכנים של הלמ"ס ושל בנק הפועלים ירדו במאי. מדד מנהלי הרכש הוסיף לרדת החודש, לרמה של 47.6 נקודות.
שוק העבודה: תמונת המצב בשוק העבודה ממשיכה להיות חיובית. בנתוני סקר כח אדם לחודש מאי לגילי העבודה העיקריים (25–64) לא נרשמו שינויים מהותיים ביחס לאפריל: שיעור האבטלה נותר נמוך (4.3%, לעומת 4.2% באפריל), ונמשכות רמות גבוהות של שיעורי ההשתתפות (79.8%, כמו באפריל) והתעסוקה (76.4%,לעומת 76.5% באפריל). השכר הנומינלי והשכר הריאלי עלו ברבעון הראשון ב-1% וב-1.1%, בהתאמה, יחסית לרבעון הרביעי של 2014 (נתונים מנוכי עונתיות). תקבולי מס הבריאות במארס-מאי היו גבוהים (נומינלית) בכ-4.7% לעומת החודשים המקבילים אשתקד. שיעור המשרות הפנויות עלה מעט במאי לעומת אפריל. 
נתוני תקציב הממשלה: העודף המקומי (ללא אשראי נטו) בפעילות הממשלה הסתכם בינואר-מאי בכ-3.2 מיליארדי ש"ח, והוא גבוה בכ-0.8 מיליארד ש"ח מהתוואי העונתי התואם את יעד הגירעון של 2.5 אחוזי תוצר, בעיקר כתוצאה מכך שההוצאות נמוכות מהתוואי העונתי. סך גביית המסים מתחילת השנה גבוה בכ-1.7 מיליארד ש"ח מהתוואי, וההכנסות שאינן ממסים נמוכות ממנו בכ-2 מיליארדי ש"ח. מתחילת השנה גביית המע"מ המקומי עלתה ריאלית בכ-8.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובניכוי פעולות חריגות עלה סך גביית המסים בכ-7%. מתחילת השנה הוצאות המשרדים גבוהות נומינלית בכ-5.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות הביטחון.
הערכת חטיבת המחקר: החודש עדכנה חטיבת המחקר את התחזית המקרו-כלכלית. הודעת התחזית מתפרסמת במקביל להודעה זו. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפוי לעמוד על 1.6%, ובסוף שנת 2016 הוא צפוי לעמוד על 2%. ריבית בנק ישראל צפויה, על פי תחזית חטיבת המחקר, להיוותר ברמה של 0.1% במהלך 2015, ולהתחיל לעלות בקצב מתון ב-2016, בין השאר לאור העלאת הריבית הצפויה בארה"ב. בסוף 2016 הריבית  צפויה לעמוד על 1.25%. התוצר צפוי לצמוח ב-3.0% ב-2015 (3.2% בתחזית הקודמת) וב-3.7% ב-2016 (3.5% בתחזית הקודמת).
שוק המט"ח: מאז ה-22/5/15, ועד ל-19/6/15, התחזק השקל מול הדולר בכ-1%, ונחלש מול האירו בשיעור של 0.3%. במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי השקל התחזק בכ-1%.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-21/5/15, ועד ל-19/6/15, ירד מדד ת"א 25 בכ-1.8%. בשוק האג"ח הממשלתיות עלו התשואות בשני האפיקים (הנומינלי והצמוד) בשיעורים שהגיעו עד כ-30 נ.ב., תוך היתללות העקומים, בדומה למגמה העולמית. התשואה על אג"ח שקלית ל-10 שנים עלתה מכ-1.94% לכ-2.32%. לאורכו של עקום המק"ם נרשמו שינויים קלים, ומרבית העקום נסחר בתשואה דומה לריבית בנק ישראל. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, נותרה כמעט ללא שינוי, סביב 69 נ.ב.
כמות הכסף: ב-12 החודשים שהסתיימו במאי עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-46.9%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-12.7%.
שוק האשראי: במאי הנפיק המגזר העסקי הלא-פיננסי אג"ח בהיקף של 1.3 מיליארד ש"ח, נמוך מהממוצע ב-12 החודשים האחרונים (2.7 מיליארדים). בחודש מאי הנפיקו אג"ח בתל אביב גם חברות נדל"ן זרות – בהיקף של כ-2 מיליארדי ש"ח. במאי נמשכה הצבירה השלילית בקרנות המתמחות באג"ח חברות (165- מיליוני ש"ח), כמו גם הצבירה החיובית בקרנות המתמחות באג"ח כללי (725 מיליוני ש"ח). במרווחים בשוק אג"ח החברות נרשמה בחודש מאי עלייה.
היקף נטילת המשכנתאות החדשות ממשיך לעלות, ובמאי הוא עמד על 5.8 מיליארדי ש"ח. הירידה במשקל המשכנתאות הניתנות לרוכשי דירה להשקעה התחדשה, ונמשך הגידול במשקלן של המשכנתאות הניטלות בריבית קבועה. בחודש מאי נמשכה הירידה בריביות על משכנתאות חדשות בכל מסלולי ההצמדה.
 
שוק הדיור: סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.3%, וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-2.1%. במארס-אפריל עלו מחירי הדירות ב-0.4%, וב-12 החודשים שהסתיימו באפריל הם עלו ב-3.4%, לעומת 3.8% בחודש הקודם. לאחר שהעסקאות בדיור עמדו ברבעון הראשון על רמה גבוהה, נתונים ראשוניים מצביעים על ירידה (בעיקרה עונתית) במספר העסקאות באפריל, בקרב כל סוגי הרוכשים. עם זאת, נמשך גידול במספר הדירות החדשות שנמכרו. ב-12 החודשים שהסתיימו במארס נרשמו 43.8 אלף התחלות בנייה ורמה גבוהה של 46.1 אלף סיומי בנייה. בכוונת הממשלה ליישם כמה צעדים בשוק הדיור, אולם בשלב זה קשה להעריך את השפעתם הצפויה.
המשק העולמי: ה-OECD הפחית החודש בחדות את התחזיות לצמיחת התוצר והסחר העולמיים ב-2015 (3.1% לעומת 3.7% בתחזית הקודמת לגבי התוצר, ו-3.9% לעומת 4.6% לגבי הסחר), ובמידה מתונה יותר את התחזיות ל-2016 (3.8% לעומת 3.9%, ו-5.3% לעומת 5.5%, בהתאמה). שינויים דומים נערכו בתחזיות הבנק העולמי. הגורמים העיקריים להפחתה היו נתוני הצמיחה החלשים של הרבעון הראשון בארה"ב וההאטה במשקים המתעוררים. מנגד, התחזיות לצמיחה באירופה וביפן עודכנו כלפי מעלה, על רקע הסביבה המוניטרית הנוחה ומחירי האנרגיה הנמוכים. בארה"ב עודכן כלפי מטה האומדן השני לצמיחה ברבעון הראשון, אך ברבעון השני צפויה התאוששות לקצב צמיחה של כ-2%. תוואי הריבית העולה מהערכות חברי ה-FOMC בישיבה האחרונה נמוך מהתוואי הקודם, ואף כי העלאת הריבית עדיין צפויה ב-2015, יו"ר ה-Fed הדגישה שאין חשיבות מיוחדת למועד ההעלאה הראשונה היות שהמדיניות תיוותר מרחיבה לזמן ממושך. באירופה נמשך מומנטום חיובי מתון. הנתון על המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלה באפריל ב-0.7%, מדד מנהלי הרכש ירד מעט החודש, לרמה של 53.6, המשקפת המשך התרחבות בפעילות. שיעור האבטלה שב לרדת במאי אם כי רמתו עדיין גבוהה – 11.1%. המשבר ביוון ממשיך להוות סיכון ממשי לכלכלת אירופה, וגברו ההערכות שיוון תגיע לכדי חדלות פירעון ויציאה מגוש האירו. ביפן ממשיכים מדדי האמון להצביע על התרחבות בפעילות, ומדד הייצור התעשייתי בלט לטובה בעקבות עלייה של 1.2% באפריל. בשווקים המתעוררים נמשכת חולשה, בעיקר בכלכלות המבוססות על סחורות אחודות (commodities). בסין נרשם החודש שיפור קל בכמה מדדים לפעילות. כמה בנקים מרכזיים נקטו החודש צעדי הפחתת ריבית. מחיר הנפט ירד החודש ל-63$ לעומת 65$ בחודש הקודם, ומחירי הסחורות האחרות ירדו החודש בשיעור משמעותי; מחירי המתכות ירדו בכ-7.5%, ומחירי הסחורות החקלאיות – בכ-3.5%.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש יולי ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.
v   סביבת האינפלציה מתחילה להתכנס לתחום היעד; בחודשים מארס-מאי עלה המדד בקצב העקבי עם יעד האינפלציה; הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים מהמקורות השונים מצויות סביב הגבול התחתון של היעד, וחטיבת המחקר צופה בשנה הקרובה אינפלציה של 1.6%. הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו מעוגנות בקרבת מרכז תחום היעד.
v   נתון צמיחת התוצר ברבעון הראשון עודכן כלפי מטה על רקע עידכון חד כלפי מטה של נתון צמיחת היצוא. האינדיקטורים שנוספו החודש לגבי הפעילות הריאלית, ובהם נתונים ראשוניים מסקר החברות לרביע השני, המדד המשולב, נתוני גביית המיסים, ונתוני שוק העבודה, תומכים בהערכה שצמיחת הפעילות, המובלת על ידי הצריכה הפרטית, נמשכת בקצב מתון.
v   התחזיות לצמיחה העולמית הופחתו על רקע האטה זמנית בצמיחה בארה"ב, והאטה בשווקים המתעוררים. באירופה נמשך מומנטום חיובי מתון, אך הסיכון הנובע מההתפתחויות ביוון התעצם. בארה"ב צפויה העלאת ריבית עוד ב-2015, אך קצב ההעלאות צפוי להיות מתון, ובמדינות אחרות ההרחבה המוניטרית נמשכת.
v   החודש התחזק השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי ב-1%, ומתחילת השנה נרשם ייסוף אפקטיבי של 4.7%. הייסוף וההתמתנות הצפויה בצמיחת הסחר העולמי מקשים על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
v    פעילות ערה בשוק הדיור, הן מצד ההיצע והן מצד הביקוש, באה לידי ביטוי בהיקפים גבוהים של עסקאות, התחלות וסיומי בנייה, ורמה גבוהה מאוד של נטילת משכנתאות. נתוני מארס-אפריל הראו שעליית המחירים נמשכת, אך בשיעור מתון מבעבר. 
 
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים,  על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
סיכום הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש יולי 2015 יפורסמו ב-6/7/2015.
החלטת הריבית לחודש אוגוסט 2015 תתפרסם ביום שני ה-27/7/2015, בשעה 16:00.