הפיקוח על הבנקים מודיע, על רקע המגבלות השונות, על צמצום בקבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאיתעל רקע החלטת ממשלת ישראל על נקיטת פעולות שונות לשם בלימת התפשטות התחלואה, הוחמרו מגבלות התנועה וההתקהלות במרחב הציבורי לצד צמצום פעילות קבלת קהל. יחד עם זאת, מאחר והמערכת הבנקאית מעניקה שירותים חיוניים, תתאפשר פתיחת הסניפים לקבלת קהל באופן הבא:

במטרה לשמור על בריאות הציבור ובריאות העובדים, החל מה-22.9.20 הבנקים רשאים לצמצם את פעילות מערך הסניפים ובלבד ששיעור הסניפים הפתוחים לקהל לא יפחת מ-80%. כמו-כן, הבנקים רשאים לשנות את שעות פעילות הסניפים, ככל שהנסיבות מחייבות זאת.

על מנת לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, הבנקים יבטיחו מענה פרונטלי לשירות אשר אינו ניתן בערוצים הישירים או לאדם שאינו יכול לקבלו בערוצים הישירים, בין היתר בשל העובדה שאינו יודע לעשות שימוש בערוצים אלו. בימי חלוקת קצבאות וכל עוד לא תהיה החמרה בהגבלות, ייפתחו הסניפים בהם יש קופות. 

הבנקים יבחנו במסגרת ביצוע כאמור, נקיטת אמצעים שונים ובכלל זאת הודעה ללקוחות על השינוי בהקדם האפשרי ועל החלופות העומדות לרשותם לקבלת השירות הבנקאי.

וככלל, השירותים יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש ולזמינות השירות בסניף, כאשר הבנקים יוודאו הקצאת משאבים נאותים למענה במוקד הטלפוני, תוך זמן סביר, ללקוחות המשתייכים לסניפים שאינם סניפי קהל.

הפיקוח על הבנקים קורא לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק.