בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2017

לדו"ח המלא לחץ כאן
​​


במחצית השניה של 2017 המשיכה המערכת הפיננסית המקומית לשמור על יציבות.
עם הגורמים שתורמים לחוסנה נמנים, המשך השיפור בחוסנה וביציבותה של מערכת הבנקאות, איתנותה של הפעילות הכלכלית בישראל והצעדים המקרו-יציבותיים שנקט בנק ישראל.

 

תהליך השיפור בכלכלה העולמית מקיף מדינות רבות, והשווקים הפיננסיים בחו"ל מציגים התפתחות יציבה וירידה בתנודתיות; רמת הסיכונים קצרי הטווח שמקורם בחו"ל פחתה אפוא לעומת רמתם בסקירה הקודמת. הפעילות הכלכלית בישראל איתנה, והיא צפויה להיתמך בשיפור בסביבה העולמית.

 

בארה"ב תוואי הריבית נמצא בשנה האחרונה במגמת עלייה ובאירופה צומצמה ההרחבה הכמותית שנוקט הבנק המרכזי אך עדיין רמות הריבית בארץ ובעולם נמוכות מבחינה היסטורית. הריבית הנמוכה צמצמה את עלויות המימון של המגזר הציבורי, משקי הבית והעסקים, והקלה על שירות החוב. אולם, סביבת ריבית ותשואות נמוכות לאורך זמן – בארץ ובעולם – מגבירה את התיאבון לסיכון בחיפוש אחר תשואה.

 

הסיכונים העיקריים שאנו מזהים כוללים: היפוך המגמה בפעילות הריאלית במשק כתוצאה מזעזוע לביקושים מחו"ל או כתוצאה מאירועים גאופוליטיים, ירידה חדה ומהירה במחירי הדיור במשק, שינוי חד בעקום הריביות הארוכות בעולם, והיפוך המגמה בשווקים הפיננסיים העולמיים. להערכתנו ההסתברות להתממשותם של סיכונים אלה בטווח הקצר נמוכה או בינונית.

 

שוק הדיור, המינוף של משקי הבית ושוק הנכסים הם התחומים העיקריים בהם אנו מזהים חשיפה לסיכון עבור המשק הישראלי. מכלול הפרמטרים שנבחנו בדוח זה מעיד כי עוצמת החשיפה לשוקי הדיור והנכסים נותרה בתקופה הנסקרת בינונית-גבוהה וכי עוצמת החשיפה לאשראי הצרכני נמצאת ברמה בינונית.

 

ההתפתחויות בהערכה הכוללת של הסיכונים ושל החשיפות לסיכון מעלות כי במחצית השנייה של 2017 נותרה הפגיעוּת הפוטנציאלית של המשק ללא שינוי ברמה בינונית.

 

 בדוח היציבות מפורסמות שלוש תיבות:

1.    ההתפתחויות בפעילות של החברות הציבוריות לאשראי חוץ בנקאי. (מפורסמת לראשונה בדוח זה): התיבה סוקרת את חברות האשראי החוץ בנקאי ומוצאת כי הן עדיין מעמידות מעט אשראי יחסית לבנקים. אך בשל שינויי האסדרה, כניסת המוסדיים לענף, והביקוש לאשראי צרכני ועסקי, בשנים האחרונות צמח האשראי החוץ בנקאי במהירות ולתחום זה יש פוטנציאל משמעותי להתרחב, ולכן הכרחי להמשיך לעקוב אחריו.

2.     ריבוי מלווים ותיקים חופפים (פורסמה בנפרד)

3.     ההשקעות בדיור ובשוק ההון: השוואה מפרספקטיבה היסטורית (פורסמה בנפרד).