דברי הנגידה בכנס "אופקים חדשים למדינת הרווחה" שנערך במכללה האקדמית עמק יזרעאל: האתגר החברתי כלכלי במשק הישראלי: צמיחה מכלילה ובת קיימא

22/02/2018
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, נשאה היום דברים בכנס השנתי של ESPANET ישראל בנושא "אופקים חדשים למדינת הרווחה" שנערך במכללה האקדמית עמק יזרעאל. מצורפת המצגת אותה הציגה.

בפתח הרצאתה סקרה הנגידה את הסביבה הכלכלית בה מצוי המשק הישראלי, וציינה שהמצב המקרו כלכלי טוב בהינתן התנאים החיצוניים. התמונה החיובית משתקפת בהמשך הצמיחה ובנתונים החזקים בשוק העבודה לרבות ירידה בשעורי האבטלה ועליית השכר הריאלי. במבט צופה פני עתיד, צמיחה מכלילה ובת קיימא היא תנאי הכרחי להמשך עליית רמת החיים של כלל אזרחי ישראל. הנגידה הסבירה כי ככל שתתממש צמיחה מכלילה, תהיה לה השפעה ישירה על מדיניות הרווחה: צמיחה מכלילה משפרת את רמת החיים של כלל האוכלוסייה באמצעות גידול הרמה וצמצום  הפערים בהכנסה הכלכלית, ולכן  מפחיתה את הנטל על מדיניות הרווחה, ומאפשרת לה להתמקד באוכלוסיית מטרה קטנה יחסית ולהיות נדיבה יותר. בתנאים כאלו הסיכון הנובע מתמריצים שליליים של מערכת הרווחה קטן יותר לנוכח האטרקטיביות היחסית של שוק העבודה.

הנגידה הציגה מדדים שונים לבחינת צמיחה מכלילה שפורסמו לאחרונה ע"י World Economic Forum,. משקלול מדדים אלו עולה שבהשוואה למרבית המדינות המפותחות ישראל מדורגת במקום נמוך מבחינת מידת הצמיחה המכלילה, אם כי בשנים האחרונות היה שיפור בדירוג כתוצאה מהירידה ביחס החוב לתוצר, באי השוויון, והגידול בשיעור התעסוקה. הנגידה ציינה את האתגרים המרכזיים העומדים בפני המשק הישראלי כדי להשיג צמיחה מכלילה ובת-קיימא: המגמות הדמוגרפיות והגלובליות, רמת מיומנויות היסוד הנמוכות יחסית של העובדים בישראל ורמת הפריון הנמוכה לעובד, שמהווה את המפתח לצמיחה מתמשכת ולעלייה ברמת החיים.

הנגידה סקרה את התחומים העיקריים בהם נדרשת הממשלה להתמקד על מנת לשפר את הפריון ובראשם:

  •     שיפור ההון האנושי: יש לפעול להעלאת רמת מיומנויות היסוד והיקף התכנים הטכנולוגיים באמצעות ייעול והגדלת ההשקעה במערכת החינוך וההכשרה המקצועית , לרבות הרחבת ההעדפה המתקנת
  •      שיפור ההון הפיזי : עידוד השקעה בתשתיות. ההשקעה בהון הפיזי משלימה להשקעה של המגזר הפרטי
  •      צעדים לשיפור סביבת הפעילות העסקית; המשך טיוב הרגולציה והפחתת הבירוקרטיה

הנגידה הצביעה על כך שמערכות החינוך וההכשרה המקצועית אינן מקנות במידה מספקת את המיומנויות הנדרשות להשתלבות מוצלחת של כל חלקי האוכלוסייה בשוק העבודה; מיומנויות אלו נמוכות בהשוואה בינלאומית למרות שפע יחסי בעובדים בעלי השכלה גבוהה.

לסיכום, הנגידה ציינה כי מדיניות הממשלה תמרצה כניסה לשוק העבודה ובכך תרמה לעלייה בשעורי התעסוקה בכל קבוצות האוכלוסייה ולירידה באי השוויון הכלכלי, אך מערכת החינוך וההכשרה אינה מספקת לחלקים באוכלוסייה את המיומנויות הנדרשות כדי להבטיח השתלבות מוצלחת בשוק העבודה.  .