התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2020

22/03/2021
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
לניתוח התפתחויות בתיק הנכסים בשנת 2020 כולה ראו "תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור" בחלק א' של פרסום "מבט סטטיסטי 2020".

  • ברבעון הרביעי עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-244 מיליארדי ש"ח (5.9%) ובסיכום השנה, חרף התנודתיות בשווקים, יתרת התיק עלתה בכ-8% והגיעה לרמה של כ-4.4 טריליוני ש"ח.
  • ברביע הרביעי של השנה, עלתה באופן משמעותי יתרת המניות בארץ ובסיכום שנתי חזרה לרמתה בסוף 2019.
  • כתוצאה מהתפתחויות אלו חלו עליות בשיעור הנכסים בסיכון ובשיעור הנכסים הסחירים מסך התיק.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הרביעי בכ-118 מיליארדי ש"ח (6%) ועמדה בסופו על כ-2.05 טריליוני ש"ח, זאת, בהמשך לעלייה החל מהרביע השני. בסיכום שנתי עלתה היתרה בכ-7.4%.
  • שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים עלה במהלך הרביע בכ-1.8 נקודות אחוז, שיעור החשיפה למט"ח עלה בכ-1.1 נקודות האחוז.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-25 מיליארדי ש"ח (8.2%) והגיע לרמה של כ-330 מיליארדי ש"ח, נמוך מרמתו ערב המשבר (כ-355 מיליארדים בינואר 2020).​

 
גרפים ונתונים

​​​