הפיקוח על הבנקים מפרסם הקלות לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים כחלק מהרפורמה להגברת התחרות בבנקאות

טיוטה 203 מדידה והלימות הון – סיכון אשראי – הגישה הסטנדרטית
טיוטה 221 - יחס כיסוי הנזילות
טיוטה 313מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים
טיוטה 470 - כרטיסי חיוב


הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטות של תיקוני הוראות הכוללות התאמות והקלות בהוראות בכל הנוגע לחברות כרטיסי אשראי ולפעילות בכרטיסי חיוב, שיקלו על פעולת חברות אלו ביום שלאחר היפרדותן מהבנקים. תיקונים אלו הם צעד נוסף במסגרת הצעדים שנוקט בנק ישראל בכדי לקדם את יישום הרפורמה להגברת התחרות.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בהצלחת הרפורמה להגברת התחרות ובתוך כך לצעד של הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי. כפי שאמרנו לא פעם, בכוונתנו לתת "רוח גבית" לחברות המופרדות כדי לאפשר להן להפוך לחברות עצמאיות, בעלות מודל עסקי בר קיימא, היכולות להוות תחרות בתחום אמצעי התשלום ובתחום האשראי, לתת ערך למשקי הבית ולעסקים הקטנים, וגם להיכנס בהמשך לפעילות בתחומים פיננסיים נוספים. ההוראות שפרסמנו היום יקלו על החברות המופרדות בעיקר בתחום צורכי המימון ועלויות המימון, וזאת בהמשך להקלות שהפיקוח נתן לחברות בתחום דרישות ההון ופרסום העמלה הצולבת לשנים הקרובות- ליצירת ודאות עסקית".

המטרה העיקרית של התיקונים הנה להקל באופן משמעותי על צורכי המימון השוטפים (הנזילות) של חברות כרטיסי האשראי ולאפשר להן לגוון את מקורות המימון הנוכחיים. ההקלות מתווספות להקלות שניתנו לחברות בעבר בנושא יחסי ההון שעליהן להחזיק בהשוואה לבנקים (יחס הון עצמי רובד 1 של לפחות 8% ויחס הון כולל של לפחות 11.5%, לעומת 9% ו-12.5% בבנקים, בהתאמה) ועולות בקנה אחד עם גישה של פיקוח מבוסס סיכון, המטילה דרישות מקלות יותר על גופים קטנים שהסיכון שנשקף ליציבות המערכת הפיננסית מפעילותם הוא קטן יותר.

 

העדכונים המרכזיים:

    (א)    צמצום משמעותי בצורכי הנזילות השוטפים: ייערך שינוי בהסדר העברת הכספים בין בנקים לבין חברות כרטיסי אשראי בגין כרטיסים בנקאיים, באופן שיצמצם את צרכי המימון ואת עלויות המימון של החברות. לפי ההסדר החדש, הבנקים יממנו את צרכי הנזילות בגין הפעילות בכרטיסים בנקאיים - הם יידרשו להעביר לחברות כרטיסי האשראי את הכספים בגין פעילות לקוחות הבנקים בכרטיסי החיוב במועד שבו החברות נדרשות להעבירם הלאה (לסולקים) ולא במועד שבו הבנקים מחייבים את לקוחותיהם, כפי שנעשה עד היום. ההסדר יכנס לתוקף ב-1 בפברואר 2019. צעד זה צפוי לצמצם את צורכי הנזילות של החברות במהלך החודש בכמה מיליארדי ש"ח

     (ב)    הבטחת קווי המימון מבנקים ומחירם:

-   לצרכי מדידה והלימות ההון, הבנקים ישקללו אשראי שהם נותנים לחברות כרטיסי אשראי באופן דומה לאשראי שניתן לבנקים. קביעה זו נותנת מענה לחשש שהאשראי שמקבלות החברות מבנקים יצטמצם ואף יתייקר, בשל העלאה בדרישות הון בגינו.

-    הבנקים וחברות כרטיסי האשראי כפופים למגבלות על מתן אשראי ללווה בודד ולקבוצת לווים.

§   בכל הנוגע לאשראי בנקאי לחברות כרטיסי האשראי, עודכנו המגבלות באופן שיאפשר לחברות כרטיסי האשראי להתארגן בהדרגה לשינויים המתחייבים מהפרדתן מהבנקים, וימנע זעזועים בטווח הקצר במקורות המימון ועלותם. חבות של חברת כרטיסי אשראי לבנק תהיה נתונה למגבלה של 15% מהון הבנק, בדומה למגבלה החלה על חבות של בנק לבנק אחר. עם זאת, תקבע תקופת מעבר ליישום ההוראה על מנת לאפשר לחברות להפחית בהדרגה את הסתמכותן על בנק האם ולגוון את מקורותיהן.

§   בכל הנוגע לאשראי שמעמידה חברת כרטיסי אשראי לבנקים, אשראי הנובע מפעילות לקוחות הבנק בכרטיסים הבנקאיים במהלך החודש, במהלך תקופת מעבר בת חמש שנים לא יחולו מגבלות על אשראי זה על מנת לאפשר את הפעילות השוטפת בתחום זה. בעתיד יבחן הנושא מחדש. 

    (ג) הקלות לחברות כרטיסי אשראי בדרישות לניהול סיכוני נזילות: נקבעה דרישה פיקוחית מקלה בנושא ניהול סיכון הנזילות, כך שחברות כרטיסי אשראי ידרשו לנהל את סיכון הנזילות שלהן על פי מודל פנימי, אך לא יחויבו לעמוד ביחס כיסוי הנזילות הפיקוחי.

    (ד)    הלימת ההסכמים התפעוליים בין הבנקים לבין חברות כרטיסי האשראי לרוח החוק:  על מנת לוודא כי ההסכמים בין הבנקים לבין חברות כרטיסי האשראי הולמים את רוח החוק ומטרותיו, הסכמי תפעול חדשים בין בנק לבין חברת כרטיסי אשראי המתפעלת את כרטיסיו יובאו לידיעה או לאישור הפיקוח על הבנקים (לרבות הסכמים מחודשים שנערכו בהם שינויים מהותיים). 

 

תיקונים אלו הינם חלק מהצעדים בהם נוקט בנק ישראל בכדי לקדם את יישום הרפורמה. הצעד האחרון שעליו הפיקוח הודיע היה פרסום גובה העמלה הצולבת בסוף חודש פברואר 2018 ויצירת ודאות בתחום לשנים הקרובות, וקודם לכן פורסמו דרישות הון מקלות על חברות כרטיסי האשראי והובהר שהחברות יוכלו לקבל רישיון בנק ולגייס פיקדונות בזמן קצר, אם יפנו לפיקוח בנושא. בכוונת הפיקוח להמשיך ולבחון את הסוגיות המתעוררות מעצם הפרדת חברות כרטיסי האשראי ויצירת שיווי משקל חדש בשוק, ולקבוע פתרונות הולמים לרוח החוק שיסייעו לחברות כרטיסי האשראי המופרדות.

 

 

 ​

​​