הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי מפרסמת היום (ג') את הדו"ח התקופתי הראשון

לדוח המלא​

ממשיכים ביישום הרפורמה שהובילו שר האוצר ונגידת בנק ישראל להגברת התחרותיות בענף הבנקאות​


הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי מפרסמת היום (ג') את הדו"ח התקופתי הראשון, המתמקד בתיאור התהליך וההתקדמות בביצוע צעדים להסרת חסמי כניסה של ספקי אשראי חדשים ומעבר לקוחות בין ספקי האשראי, פעולות אלה מהוות צעדי המשך בהגברת התחרות.
   

תפקידה של הוועדה הוא לעקוב אחר יישום הוראות החוק ולהמליץ על צעדים לשיפור והגברת התחרות בשוק האשראי, לערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות בשוק, ולהמליץ לשר האוצר ולנגידה בעניין הפעלת הסמכות לשנות את הגדרת החוק לבנק בעל היקף פעילות רחב.

יושבי הראש של הוועדה הם מנכ"ל משרד האוצר ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, וחברים בה המפקחת על הבנקים, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הממונה על הגבלים עסקיים,  והממונה על מערכות תשלומים בבנק ישראל.

 

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "הוועדה מבצעת עבודה רחבת היקף כדי לדאוג להגברת התחרות בשוק הבנקאות, הדו"ח שמתפרסם היום מעיד על צעדים חשובים שנקטו הרגולטורים לשם כך. נמשיך במעקב אחר פתרונות נוספים שיובילו להגברת התחרות".

 

מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי: "הדו"ח מצביע על התקדמות משמעותית בפעולות הרגולטורים להסרת החסמים, המהווה תנאי הכרחי להתגברות התחרות. הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, לאסוף את המידע הנדרש כדי למדוד באופן כמותי את השפעת השינויים ואת מידת הגברת התחרות בשוק האשראי, ולדווח לציבור, לממשלה ולכנסת על ממצאיה".

 ​

​​
​​