מדיניות פעילה בשוק העבודה: השפעת התכנית "מעגלי תעסוקה" על קבלת גמלאות

למאמר המלא ב-PDF

 
 
·     בשנת 2014 החל שירות התעסוקה הישראלי להפעיל את התכנית "מעגלי תעסוקה" – תכנית ניסיונית שמטרתה לסייע לתובעי גמלה של הבטחת הכנסה להשתלב בתעסוקה ולמנוע התדרדרות לאבטלה ממושכת ותלות בגמלאות.
·     התכנית הופעלה ב-16 לשכות של שירות התעסוקה ברחבי הארץ (המרכזות כ-40% מסך דורשי העבודה הפעילים), והתמקדה בתובעי גמלת הבטחת הכנסה. הקצאת המשתתפים לתוכנית (קבוצת הטיפול) הייתה אקראית.
 
·     נמצא כי לאחר שבעה חודשים ממועד הכניסה לתכנית חלה בקבוצת הטיפול ירידה של כ-11–14 נקודות אחוז בשיעור מקבלי הגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי (הפחתה של כ-19%–22% ביחס לממוצע קבוצת הביקורת), שהתבטאה בהפחתה של כ-1,270–1,450 ש"ח למשתתף בסך ההכנסות המצטבר מגמלאות המוסד לביטוח לאומי.
 
·     נראה, אפוא, כי תכנית "מעגלי תעסוקה" מחזירה את עלותה לממשלה כבר בתום שנת הפעלתה הראשונה.
 
·     המחקר הנוכחי מהווה שלב ראשוני בהערכת התכנית; בסיס נתוני המחקר לא מאפשר לבחון את ההשתלבות בתעסוקה כתוצאה מההשתתפות בה, אך הניסיון עם תכניות דומות מלמד שחלק מהירידה בקבלת הגמלאות עשוי לשקף גידול בתעסוקה. בהמשך יתפרסם דוח נוסף של הערכת התכנית, שיאפשר לבחון את תרומתה להשתלבות בתעסוקה ולעמוד על סך התועלת המשקית כתוצאה ממנה. 
 
בשנת 2014 החל שירות התעסוקה הישראלי להפעיל את התכנית "מעגלי תעסוקה" – תכנית ניסיונית שמטרתה לסייע לתובעי גמלה של הבטחת הכנסה להשתלב בתעסוקה ולמנוע התדרדרות לאבטלה ממושכת ותלות בגמלאות.
התכנית הופעלה ב-16 לשכות של שירות התעסוקה ברחבי הארץ (המרכזות כ-40% מסך דורשי העבודה הפעילים), והתמקדה בתובעי גמלת הבטחת הכנסה גילאי 18–50. בסך הכול השתתפו בתכנית עד לאמצע יוני 2015 6,848 איש. עלות התכנית למדינה עומדת על כ-1,600 ש"ח למשתתף.
ההשתתפות בתכנית מהווה תנאי לזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה. התכנית מורכבת ממפגשים תכופים עם מתאם השמה ייעודי של התכנית ומהשתתפות במגוון סדנאות שמטרתן שיפור המסוגלות התעסוקתית וסיוע בחיפוש עבודה (הסדנאות פותחו בשיתוף עם ג'וינט ישראל – תבת, ובהתבסס על מודל תכנית Strive שהופעל בעשרות מוקדים בעולם).
התכנית הופעלה במתכונת של מערך ניסויי מבוקר: בכל שבוע התבצעה בכל לשכה הקצאה אקראית של תובעי הבטחת הכנסה לקבוצת טיפול (משתתפים בתכנית) ולקבוצת ביקורת. מדובר במערך מחקר המאפשר ללמוד על התרומה הייחודית של התכנית באופן מדויק. מערך המחקר חדשני וכמעט שלא הופעל בהערכת תכניות מדיניות בישראל.
במחקר שערכה ליאור בראון מחטיבת המחקר בבנק ישראל תחת הנחייתה של ד"ר אנליה שלוסר מבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב – כחלק מדוח ביניים של הערכת התכנית "מעגלי תעסוקה" העתיד להתפרסם בסוף שנת 2015 ולכלול ניתוחים נוספים – נבחנה השפעת התכנית על קבלת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי (כגמלה להבטחת הכנסה, דמי אבטלה וקצבת נכות). הערכת השפעת התכנית התבססה על נתונים מנהליים של שירות התעסוקה ושל המוסד לביטוח לאומי. מדובר על מסדי נתונים מקיפים בעלי רמת מהימנות גבוהה. 
נמצא כי לאחר שבעה חודשים ממועד הכניסה לתכנית – מועד הבחינה המאוחר ביותר שהתאפשר בהינתן בסיס הנתונים למחקר – חלה ירידה של כ-1114 נקודות אחוז בשיעור מקבלי הגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי, בהשוואה לקבוצת הביקורת. ירידה זו היא כחמישית מהשיעור הממוצע של מקבלי הגמלאות בקבוצת הביקורת (שגם בה חלק מהזכאים בזמן תחילת התכנית הפסיקו לקבל את הגמלה בסופה). בהתאם, בתקופה האמורה נמצאה הפחתה של כ-1,2701,450 ש"ח למשתתף בסך ההכנסות המצטבר מגמלאות המוסד לביטוח לאומי (הפחתה של כ-18%-12% ביחס לגמלה הממוצעת קבוצת הביקורת).
לפיכך, נראה כי תכנית "מעגלי תעסוקה" מחזירה את מרבית עלותה לממשלה כבר בתום שנת הפעלתה הראשונה. בנוסף, ככל שחלק מהמשתתפים בתכנית השתלבו בתעסוקה יש בכך תועלת משקית נוספת. המחקר הנוכחי מהווה שלב ראשוני בהערכת התכנית ואין בכוחו לעמוד על השפעה זו. דוח נוסף של הערכת התכנית שיתפרסם בהמשך יאפשר לבחון במדויק את תרומתה להשתלבות בתעסוקה.