המדד המשולב לחודש יוני 2019 עלה ב-0.2%: הפעילות שבה להתרחב בקצב ארוך הטווח לאחר האטה זמנית במאי

23/07/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני עלה ב-0.23%. קצב גידולו של המדד משקף צמיחה בקצב ארוך הטווח ונראה שההתמתנות שנרשמה במאי שיקפה תנודות בנתונים. המדד הושפע לטובה מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה, עלייה ביבוא התשומות ועלייה ביצוא הסחורות ביוני. מנגד, ירידות קלות במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים במאי מיתנו את קצב עלייתו של המדד המשולב. לא חלו עדכונים של ממש במדד המשולב לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

יוני

 

0.23

מאי

0.13

0.14

אפריל

0.23

0.22

מארס

0.25

0.25

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים[1]

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

יוני

מאי

אפריל

מארס

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-0.2

2.2

1.5

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-0.4

1.4

-1.0

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-0.7

1.6

-0.5

יבוא מוצרי הצריכה2

7.6

-9.7

-5.5

3.6

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[2]

2.2

-5.3

4.6

-2.9

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 2

6.8

-5.9

-10.6

-1.4

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 2

 

 

-0.1

-0.7

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.1

-0.2

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[3]

3.5

3.5

3.6

3.6

התחלות הבנייה1

 

 

 

-15.9

 [1] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).  

[2] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

[3] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​