התייחסות המפקח על הבנקים לפניית נציב תלונות הציבור בעניין אסיפת בעלי המניות של בנק לאומי

להודעה זו כמסמך Word

בנק ישראל מייחס חשיבות רבה לבדיקה הנערכת על ידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. תעיד על כך, בין היתר, העובדה שאת הוספת סעיף 36א(ד) לחוק הבנקאות (רישוי), הקובע כי הוועדה היא גוף מבוקר, יזם בנק ישראל במסגרת תיקון לחוק משנת 2012.

המפקח על הבנקים בחן בכובד ראש את פניותיו של נציב תלונות הציבור וכן נפגש עם יו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים הבנקאיים, השופטת בדימוס איילה פרוקצ'יה ועם נציגי הציבור בוועדה וקיבל את התייחסותם. המפקח בחן את ההשלכות שעשויות להתעורר במידה ובסיום תהליך הבדיקה של המבקר יימצא, כי אכן נפלו הפגמים שעליהם הוא הצביע במכתבו לוועדה. כמו כן, בחן המפקח את הנזקים שעלולים להיגרם מדחיית האסיפה, לרבות לתפקוד השוטף של בנק לאומי ולוועדה למינוי דירקטורים. בבחינת מכלול השיקולים, סבר המפקח כי לא יהיה זה נכון לפעול לדחיית האסיפה.

המפקח הדגיש במענה לפניות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כי אין בעצם קיום האסיפה במועדה כדי לייתר את המשך הבדיקה והפקת הלקחים ממסקנותיה ככל שיידרש.