בשנת 2018 בנק ישראל ירכוש 1.5 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין

כפי שהצהיר בנק ישראל ב-13.5.2013 הבנק ירכוש בשנים הבאות מט"ח בהתאם לאומדן ההשפעה של הפקת הגז על מאזן התשלומים. הערכות הבנק להשפעה הכוללת על מאזן תשלומים כתוצאה מהפקת הגז ורכישות המט"ח יעודכנו מעת לעת ויפורסמו לציבור.

 

בנק ישראל מעריך כי ההשפעה הכוללת של הפקת הגז על מאזן התשלומים תסתכם בשנת 2018 ב-1.5 מיליארד דולר, סכום זהה להערכת הבנק לגבי ההשפעה על מאזן התשלומים בשנת 2017, והבנק ירכוש בשנת 2018 מט"ח בהתאם.

 

תוכנית רכישות זו מהווה כלי נוסף במדיניות המוניטרית של בנק ישראל ומדיניות שער החליפין העיקבית איתה. בנק ישראל ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין, אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט"ח אינו מתפקד כיאות.​