הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש ינואר 2014 ללא שינוי ברמה של 1%

להודעה זו כמסמך Word

תנאי הרקע

נתוני האינפלציה:
מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.4%, לעומת ירידה של 0.2% אותה צפו בממוצע החזאים. מבין סעיפי המדד, ירידות בולטות נרשמו בסעיף הפירות והירקות, הריהוט והמזון, ועלייה בולטת נרשמה בסעיף ההלבשה וההנעלה. קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומד על 1.9% –  סמוך למרכז יעד האינפלציה.

תחזיות האינפלציה והריבית
: בציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים נרשמה החודש עלייה קלה. תחזיות האינפלציה של החזאים ל-12 המדדים הבאים עומדות בממוצע על 1.8%, הציפיות משוק ההון הגיעו לרמה של 1.6%, והציפיות הנגזרות ל-12 המדדים הבאים מהריביות הפנימיות של הבנקים לרמה של 1.3%. הציפיות לטווחים הבינוניים עלו החודש ב-0.1-0.2% ואילו הציפיות לטווחים הארוכים נותרו כמעט בלא שינוי, ונמצאות מעט מעל מרכז יעד האינפלציה. מרבית החזאים אינם צופים שינוי בריבית בנק ישראל בשלושת החודשים הקרובים, ואילו בעקומי ריביות התלבור והמק"מ נגזרות ציפיות, בהסתברות מסוימת,  להפחתה אחת של ריבית בנק ישראל במהלך שלושת החודשים הקרובים.

הפעילות הריאלית:
מהנתונים שהתקבלו החודש נראה כי קצב הצמיחה של המשק יציב, ואף נראים סימנים להתאוששות מסוימת של הפעילות. נתוני סחר החוץ הצביעו על עליה של 4% ביבוא הסחורות, בעיקר של מוצרי השקעה,  וירידה בשיעור של 1.5% של היצוא (ללא או"מ ויהלומים) בנובמבר. ירידה זו חלה לאחר שלושה חודשים של עליות, כך שנתון המגמה ממשיך להצביע על עלייה ביצוא, בהובלת תעשיות הטכנולוגיה העילית, ובעיקר ענף התרופות. יצוא השירותים העסקיים (ללא חברות הזנק) עלה בספטמבר ב-2% וגידול דומה נרשם גם ברביע השלישי. לאחר עודפים שנרשמו במחצית הראשונה של השנה, נרשם ברביע השלישי גירעון של 0.4 מיליארד דולר בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, המשקף בעיקר גידול בגירעון בחשבון הסחורות. המדד המשולב למצב המשק עלה בנובמבר ב-0.2%, בדומה לחודשים הקודמים. מדד האקלים המבוסס על סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס נותר בדצמבר ללא שינוי וממשיך לנוע בטווח המצביע על קצב צמיחה חודשי של 0.25-0.3%. מדדי אמון הצרכנים ירדו החודש, בעיקר בגלל תפיסה שלילית של מצב התעסוקה וצפי לגידול באבטלה. במדד החיפושים ב"גוגל", המהווה מדד מקדים לצריכה הפרטית, נרשמה החודש ירידה קלה, אך הוא ממשיך להצביע על הסתברות לכך שהביקושים המקומיים יצמחו בקצב גבוה מהקצב ארוך הטווח. מדד מנהלי הרכש הוסיף לרדת החודש ומתבסס מתחת לרמת 50 הנקודות.

שוק העבודה
: בסקר כוח האדם לאוקטובר נרשמה בקרב גילאי העבודה העיקריים (25-64) עליה של 0.4 נקודות אחוז בשיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה, כך ששיעור האבטלה בגילאים אלו נותר כמעט ללא שינוי ברמה של 5.3%. מגמות דומות נרשמו בקרב כלל האוכלוסייה בגיל העבודה, ושיעור האבטלה הכללי ירד ל- 5.9%. בתוך כך, נרשמה עלייה קלה בשיעורם של המועסקים בהיקף מלא. מגמת הגידול במספר משרות השכיר בשירותים הציבוריים נמשכת, תוך ירידה במספר המשרות במגזר העסקי. השכר הנומינלי והשכר הריאלי עלו ביולי-ספטמבר, יחסית לאפריל-יוני, ב-0.9% ו-0.1%, בהתאמה. תקבולי מס הבריאות בביטוח הלאומי, המהווים אינדיקציה לסך תשלומי השכר במשק, היו גבוהים (נומינלית) באוקטובר-נובמבר ב-5.7% מרמתם בתקופה המקבילה אשתקד, כך שמסתמנת עלייה במגמת קצב הגידול שלהם לאחר ירידה מתמשכת מאז תחילת 2011. נתוני שירות התעסוקה מצביעים על גידול במספר המובטלים החדשים באוקטובר ביחס לספטמבר, אולם זהו ככל הנראה גידול עונתי לאחר תקופת החגים, והנתונים אינם מצביעים על החמרה בתמונת האבטלה. סקר המעסיקים של משרד הכלכלה לרביע השלישי מצביע על עלייה במספר המשרות הפנויות, וציפיות המעסיקים הפכו משליליות לניטרליות.

נתוני תקציב הממשלה
: בחודשים ינואר-נובמבר היה הגירעון המצטבר בפעילות המקומית של הממשלה נמוך בכ-13.8 מיליארד ש"ח מהתוואי העונתי העקבי עם תקרת הגירעון לשנת 2013 (4.65% מהתוצר). הגירעון הנמוך מהתוואי משקף בעיקר רמת הוצאות נמוכה ב-10.2 מיליארד ש"ח מהתוואי התואם הוצאה מלאה של התקציב, כמו גם הכנסות גבוהות ב-3.6 מיליארדי ש"ח מהתוואי התואם את תחזית ההכנסות בתקציב. אי לכך, הגירעון לשנת 2013 צפוי לעמוד על כ-3% מהתוצר. בנובמבר נמשך הגידול בתקבולי המע"מ על ייצור מקומי: גביית מע"מ מקומי ברוטו עלתה ריאלית בכ-26 אחוזים לעומת נובמבר אשתקד (כ-21 אחוזים בניכוי שינויי חקיקה).

הערכת חטיבת המחקר:
החודש עדכנה חטיבת המחקר את התחזית המקרו-כלכלית. הודעת התחזית מתפרסמת במקביל להודעה זו. לפי התחזית המעודכנת, שיעור האינפלציה בשנת 2014 יעמוד על 1.8% – סמוך למרכז יעד האינפלציה; ריבית בנק ישראל צפויה, על פי תחזית חטיבת המחקר,  להגיע לרמה של 1.25% לקראת סוף 2014; צמיחת התוצר ב-2013 צפויה לעמוד על 3.5% (3.6% בתחזית הקודמת), ובניכוי התרומה של הפקת הגז מקידוח "תמר", צפויה צמיחה של 2.6% (בדומה לתחזית הקודמת). ב-2014 צפויה צמיחה של 3.3% (3.4% בתחזית הקודמת), ובניכוי השפעת הגז צפויה צמיחה של 2.9% (2.7% בתחזית הקודמת). בניכוי תרומת הגז, אם כן, התחזית לצמיחה ב-2014 מהווה שיפור לעומת התחזית הקודמת.

שוק המט"ח:
מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב–24/11/13, ועד ל-20/12/13, השקל התחזק מול הדולר ב-1.2%, בעוד שבעולם הדולר נסחר במגמה מעורבת. מול האירו התחזק השקל מעט ב-0.1%, ומול שער החליפין הנומינלי-האפקטיבי – בכ-1.1%. מתחילת השנה התחזק השקל ב-6.8% במונחים נומינאליים אפקטיביים, אך עיקר הייסוף התרחש במחצית הראשונה של השנה, ובחודשים האחרונים לא ניכרת מגמת שינוי ברמת השער האפקטיבי.

שוקי ההון והכספים:
מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב–24/11/13, ועד ל-20/12/13, ירד מדד ת"א 25 ב-1.2% – בעוד שבעולם נרשמה מגמה מעורבת. באג"ח הממשלתיות נרשמה ירידת תשואות בעקום הצמוד בעיקר בטווחים הקצרים וירידת תשואות במרבית הטווחים בעקום השקלי. התשואה לאג"ח שקלית ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי והיא עומדת עתה על 3.63%. המרווח בין אג"ח של ממשלת ישראל ל-10 שנים לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב המשיך לרדת לרמה של 70 נ.ב בלבד. תשואות המק"ם עלו לאורך העקום. התשואה לשנה נותרה כמעט ללא שינוי במהלך התקופה הנסקרת, והיא עומדת על  0.87% בלבד. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, ירדה לרמה של 100 נ.ב בלבד. מדד התל-בונד 60 נותר ללא שינוי.

כמות הכסף:
ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-15.1%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-6.1%.

שוק האשראי:
בחודש אוקטובר נותרה יתרת החוב של המגזר העסקי ללא שינוי ברמה של 778 מיליארדי ש"ח, כשגיוסי אג"ח סחיר והלוואות מתושבי חוץ וממוסדיים בסך של כ-3 מיליארדי ש"ח קוזזו על ידי פירעון הלוואות בנקאיות בסכום דומה. המגזר העסקי הלא פיננסי הנפיק באוקטובר אג"ח בשווי של 1.9 מיליארדי ש"ח, בשעה שמתחילת השנה ממוצע ההנפקות עמד על כ-2.9 מיליארד ש"ח בחודש. יותר ממחצית ההנפקות היו של חברות מענפי הנדל"ן והבינוי. במקביל נבלמה הירידה במרווחים בשוק אג"ח חברות והם עלו ב-0.3% בממוצע, למרות ירידה של המרווחים בענף הנדל"ן. יתרת החוב של משקי הבית עלתה באוקטובר ב-0.8% לרמה של 407 מיליארד ש"ח, תוך גידול של 0.5% ביתרת החוב לדיור עד לרמה של 286 מיליארד ש"ח. בנובמבר הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות חדשות) בכ-3.7 מיליארדי ש"ח, לעומת ממוצע ביצועים של 4.3 מיליארד מתחילת השנה. ניכרת ירידה במאפייני הסיכון השונים של המשכנתאות החדשות ובכלל זה ירידה ביחס המינוף,  בשיעור ההחזר מתוך ההכנסה, וכן ירידה במשקלן של המשכנתאות בריבית משתנה. הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות במסלול הלא צמוד (בריבית קבועה ומשתנה) ירדה  בנובמבר בכ-0.1 נקודות האחוז ואילו במסלול הצמוד למדד בריבית קבועה היא עלתה  ב-0.16 נקודת האחוז.

שוק הדיור:
סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן (שמתבסס על מחירי שכר הדירה) ירד בנובמבר ב-0.3%. ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר עלה סעיף זה ב-3.5%, לעומת 3.7% ב-12 החודשים שהסתיימו באוקטובר. במחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, נרשמה בספטמבר-אוקטובר ירידה של 0.1%, ומדדים קודמים עודכנו כלפי מטה בשיעור מצטבר של 0.5%. ב-12 החודשים שהסתיימו באוקטובר המחירים עלו ב-8.6%, לעומת 9.6% ב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר. בהסתכלות שנתית עלה בחודשים אוגוסט-ספטמבר קצב התחלות הבניה, ונרשמה גם עלייה בנתוני גמר הבניה, שהגיעו בספטמבר לכ-41 אלף יחידות בהסתכלות שנתית. בנתוני העסקאות נרשמה התמתנות מסוימת.

המשק העולמי
: נמשכת מגמה של התאוששות איטית של הכלכלה העולמית. בארה"ב הודיע ה-FED על תחילת תהליך צמצום ההרחבה הכמותית בהדרגה, כך שהחל מינואר יופחת היקף רכישות הנכסים מ-85 מיליארד דולר ל-75 מיליארד בחודש, וחזר על מחויבותו לריבית נמוכה לאורך זמן. ה-FED הדגיש את השיפור בנתוני התעסוקה בכלל, ואת הירידה באבטלה (שהגיעה בנובמבר לשיעור של %7) בפרט, כמו גם את השיפור בפעילות הריאלית, כגורמים העיקריים המאפשרים את תחילת הצמצום ההדרגתי. בתגובה נרשמו עליות בשוקי המניות ועליות מתונות בלבד בתשואות האג"ח הממשלתיות. צמיחת התוצר ברביע השלישי עודכנה לרמה של 4.1%, והאינפלציה עדיין נמוכה. גם החששות למשבר פיסקלי התפוגגו לעת עתה. באירופה נותרו תחזיות ה-ECB  לצמיחה שלילית של 0.4% בגוש האירו ב-2013 וצמיחה של 1.1% ב-2014, והאינפלציה ממשיכה להיות נמוכה. הצמיחה מובלת על ידי גרמניה, שם הוחלט על צעדים מרחיבים במטרה לתמוך בביקוש המקומי, ונתוני המאקרו החודשיים הראו תמונה מעורבת. בספרד נרשמה צמיחה חיובית ברביע השלישי לראשונה מזה שנתיים וירידה קלה במספר המובטלים. באיטליה וצרפת, עם זאת, תמונת המאקרו נותרה החודש חלשה, לאור התכווצות של מדדי מנהלי הרכש וירידה בייצור התעשייתי (בצרפת). החודש הופחת דירוג האשראי של הולנד עקב האטה בתחזיות הצמיחה, עלייה באבטלה ונטל המשכנתאות הכבד על משקי הבית. גם דירוג האשראי של האיחוד האירופאי הופחת על רקע ירידה באיכות האשראי. נתוני המאקרו בבריטניה הראו החודש על תמונה חיובית ותחזית הצמיחה ל-2014 הועלתה מ-0.6% ל-1.4%. המשך עליית מחירי הנדל"ן הביא את הבנק המרכזי לנקוט בצעדים מקרו יציבותיים תוך התחייבות להמשך מדיניות מוניטרית מרחיבה. ביפן נרשמו החודש נתונים מאכזבים, אך הממשלה אישרה תכנית תמריצים נוספת הצפויה לתמוך בצמיחה ובתעסוקה. במשקים המתעוררים נמשכת צמיחה איטית באופן יחסי, תוך שונות ניכרת בין המדינות. בברזיל והודו ניכרת האטה בקצב הצמיחה אך הרשויות נדרשות להיאבק באינפלציה הגואה ובפגיעה באמון המשקיעים – בברזיל הועלתה החודש הריבית בחצי אחוז. בסין נרשמו החודש נתונים חיוביים בתחום הייצור והיצוא לעומת האטה יחסית בתחום השירותים. ההערכות הן כי על מנת לבסס את הרפורמות המתוכננות תיתכן האטה בקצב הצמיחה בסין בתקופה הקרובה. מחירי הסחורות רשמו ברובם ירידות מתונות החודש.
 

הגורמים העיקריים להחלטה

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש ינואר ללא שינוי ברמה של 1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

  •  סביבת האינפלציה נמצאת בתחום היעד, מעט נמוך ממרכזו. מדד נובמבר הפתיע כלפי מטה, וחלה עלייה מתונה בציפיות מהמקורות השונים לאינפלציה בשנה הקרובה, אך כולן עומדות עדיין מעט מתחת למרכז יעד האינפלציה. 
  • מהנתונים שהתקבלו החודש נראה כי קצב הצמיחה של המשק יציב, ואף נראים סימנים להתאוששות מסוימת של הפעילות, ובכלל זה ביצוא. בהינתן תחזיות להתאוששות בכלכלה העולמית ובסחר העולמי, הערכת חטיבת המחקר מצביעה על גידול מתון בקצב הצמיחה (ללא השפעת הפקת הגז) בשנה הבאה. שיעור האבטלה ממשיך להיות נמוך אולם בשוק העבודה נמשכות המגמות המנוגדות של גידול בתעסוקה בשירותים הציבוריים וירידה בתעסוקה במגזר העסקי. 
  • לאחר פיחות שנרשם בימים שלפני הדיון המוניטרי האחרון, התחזק מאז השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בכ-1.1%. בהסתכלות ארוכה יותר, לאחר ייסוף ניכר במחצית הראשונה של השנה, בחודשים האחרונים לא ניכרת מגמת שינוי ברמת השער האפקטיבי.
  • ה-FED  הודיע על התחלת תהליך מדוד של צמצום ההרחבה הכמותית ובמקביל חזר על מחויבותו לריבית נמוכה לאורך זמן, מה שהביא לכך שההשפעה על תשואות האג"ח הייתה מתונה. על רקע אינפלציה נמוכה והתאוששות איטית, המדיניות המוניטרית במשקים העיקריים נותרה מרחיבה מאוד. 
  • נתוני הקצה משוק הדיור מצביעים על התמתנות בקצב עליית המחירים, במספר העסקאות ובביצועי המשכנתאות, לצד ירידה במאפייני הסיכון של המשכנתאות וסימנים לגידול בהיצע. עם זאת, לא ניתן עדיין להצביע על שינוי מגמה בשוק הדיור.

 

בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים, ובפרט נוכח האי ודאות הנמשכת במשק העולמי. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

סיכום הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש ינואר 2014 יפורסמו ב-6/1/2014.
החלטת הריבית לחודש פברואר 2014 תתפרסם ביום שני ה-27/1/2014, בשעה 17:30.