המדד המשולב לחודש נובמבר 2018 עלה בכ-0.3%: קצב ההתרחבות הממוצע של המשק דומה לקצב הצמיחה ארוך הטווח

23/12/2018
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב למצב המשק לחודש נובמבר עלה בכ-0.3%, והוא מעיד על המשך ההתרחבות של המשק בקצב נאה. המדד המשולב הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות בנובמבר, ומהעלייה ביצור התעשייתי ובפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים באוקטובר. מנגד, הירידה ביצוא הסחורות ובשיעור המשרות הפנויות בנובמבר מיתנו החודש את קצב עלייתו של המדד. המדד לספטמבר עודכן כלפי מטה ב-0.12, בין השאר בעקבות פרסום נתון התחלות הבנייה לאותו חודש שהעיד על ירידה. לעומת זאת, המדד לאוקטובר עודכן מעט כלפי מעלה (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

נובמבר 2018

 

0.32

אוקטובר 2018

0.26

0.30

ספטמבר 2018

0.33

0.21

אוגוסט 2018

0.33

0.31

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

0.3

-3.6

3.4

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

0.5

-0.5

2.4

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

1.0

-0.3

0.0

יבוא מוצרי הצריכה1

5.1

0.7

-3.2

2.6

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[1]

4.2

-0.1

3.0

1.0

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-5.7

1.4

-6.1

5.7

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

 

 

-5.5

0.5

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.3

0.1

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[2]

3.7

3.8

3.8

3.7

התחלות הבנייה[3]

 

 

-1.6

 

 [1] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

[2] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

[3] מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​