הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית – מחצית ראשונה 2020

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מר יאיר אבידן, הגיש ב- 23 בפברואר 2021, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח ההכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020.


להל​ן עיקרי הדוח:

  • במהלך החציון הראשון לשנת 2020 נמשכה מגמת הירידה בשיעור ההכנסות של המערכת הבנקאית מעמלות ביחס לנכסים. מגמת ירידה זו החלה לאחר הרפורמה בשנת 2008 ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של  כ-40% במדד זה. הירידה מיוחסת למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח והמערכת הבנקאית בתקופה הזו.
  • הירידה בחציון ראשון בשנת 2020 מושפעת במידה רבה ממשבר נגיף הקורונה אשר פקד את המשק בתקופה זו ואשר הביא לשינוי משמעותי בשגרת החיים של הציבור ואינה משקפת מהלך עסקים רגיל. תקופה זו אופיינה בחוסר וודאות גבוה אשר השפיע על הפעילות הבנקאית של הציבור, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הדוח.
  • במחצית הראשונה בשנת 2020 הסתכמה העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון כ-24.5 ₪ בחודש, ירידה של כ-9% ביחס לעלות הממוצעת מסוף 2019. עלות זו מורכבת מ:
  • עלות פעילות העו"ש הסתכמה ב-11.6 ₪, ירידה של כ-6% במהלך 2020. מגמת הירידה בעלות ניהול חשבון התעצמה בשל המשבר והירידה בפעילות המשקית.
  • עלות כרטיסי אשראי הסתכמה ב-12.9 ₪, ירידה של כ-11% במהלך 2020. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות מעמלות עסקאות ומשיכות במט"ח עקב ירידה בהיקף הפעילות בשל המשבר. מנגד, חלה עלייה בדמי הכרטיס הנגבים - ממוצע דמי הכרטיס הסתכם בכ-7.1 ₪ לכרטיס, לחודש אחד בהשוואה ל-6.5 ₪ בשנת 2019.
  • בספטמבר 2020 פורסם צו פיקוח  על מחירים במטרה להקל על לקוחות בהתמודדות עם משבר הקורונה ולעודד את הלקוחות להימנע מלהגיע לסניפים בתקופת המשבר ולבצע פעילויות בנקאיות מרחוק. הצו מוזיל את העמלות הבאות: דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני. הצו בתוקף למשך 6 חודשים, עד ליום 13 באפריל 2021.

​​