המדד המשולב לחודש ינואר ירד ב-0.2 אחוז, איתות לירידה בפעילות בתחילת הסגר השלישי

המדד המשולב למצב המשק ירד בחודש ינואר 2021 ב-0.16%, וזאת בהשפעת הסגר השלישי שהחל לקראת סוף דצמבר. מכיוון שמרבית הנתונים לבניית המדד מתקבלים בפיגור, המדד לחודש ינואר משקף רק חלקית את השינוי בפעילות הכלכלית בעקבות עליית התחלואה והסגר השלישי.

 

המדד המשולב לחודש ינואר הושפע לרעה מירידת מדדי הפדיון (דצמבר), יבוא מוצרי צריכה ויצוא הסחורות (ינואר). לעומת זאת, מדד הייצור התעשייתי (דצמבר), יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים) (ינואר), יצוא השירותים (נובמבר), משרות השכיר (נובמבר) ושיעור המשרות הפנויות (ינואר) עלו והשפיעו לחיוב על המדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

עדכון נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים מראה שהפעילות הכלכלית בחודש אוקטובר הושפעה באופן משמעותי מהסגר השני. (לוח 1).

 

לנוכח ייחודו של המשבר והקשיים במדידה המתלווים אליו, אין להסיק מהשינויים במדד לגבי העוצמה המדויקת של השינויים בפעילות, ובפרט לא לגבי העוצמה היחסית בין החודשים השונים.

 

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/ind.aspx

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

ינואר

 

0.16-

דצמבר

0.52

0.43

נובמבר

0.65

0.77

אוקטובר

0.12-

0.52-

ספטמבר

0.23

0.15

אוגוסט

0.47

0.40


לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

ינואר

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

0.5

1.2

-0.4

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-1.4

4.8

-2.1

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-0.1

9.6

-0.9

יבוא מוצרי הצריכה1

-2.8

5.0

7.2

2.1

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

3.5

1.4

2.7

1.4

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[1]

-2.9

0.5

-3.6

1.9

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[2]

 

 

0.2

-4.1

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

5.0

-10.2

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[3]

2.6

2.6

2.5

2.4

 [1] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[2] יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[3] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.​

​​