קטע מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות שתפורסם בקרוב: השתתפות משקי הבית בשוק ההלוואות ופגיעותם הפיננסית - ניתוח על יסוד סקר משקי הבית לשנת 2016תמצית:

·     סקר משקי הבית שעורכת הלמ"ס מאפשר לנתח את מאפייניהם של משקי הבית שנוטלים הלוואות, שכן לצד מידע על חובם הסקר כולל בין השאר מידע על הכנסתם, גודלם והשכלתם. נתונים אלו מאפשרים לבחון לא רק את הממוצע באוכלוסייה אלא גם בפלחיה השונים, וכך להעריך באופן מדויק יותר את המינוף של משקי הבית ואת הסיכונים הפוטנציאליים שנשקפים הן להם עצמם והן למערכת הפיננסית. התבססות על נתוני סקרים בניתוח המינוף של משקי הבית הפכה למתודולוגיה מקובלת ונכנסה לשימוש נרחב בעולם.

·     הסקר מעלה כי למחצית ממשקי הבית (47%) יש הלוואות: ל-31% יש הלוואות צרכניות[1]; ולכ-28% יש הלוואות לדיור, מתוכם לכ-40% יש גם הלוואות צרכניות.

·     מהסקר עולה כי משקי הבית שהכנסותיהם נמוכות (עשירונים 1–4) תופסים בחוב חלק גבוה מאשר בגוש האירו.

·     מבין משקי הבית שנטלו הלוואות כ-15% (כ-7% מהאוכלוסייה) נחשבים לפגיעים פיננסית, כלומר בעלי הסתברות גבוהה להתקשות בתשלום החוב.

·     אומנם הניתוח מצא כי אם משקי בית אלו ייקלעו לכשל הדבר ישפיע רק במידה מוגבלת על הפסדי האשראי הפוטנציאליים של המערכת הבנקאית, אולם מצבם עלול לסכן אותם עצמם, ולכן חשוב להגביר בציבור את המוּדעוּת הפיננסית במטרה להבטיח שהצרכנים מבינים את מצבם הפיננסי וצורכים אשראי רק בהתאם ליכולתם.

·     נמצא כי לווים שנטלו הלוואה ממקור חוץ-בנקאי (חברת ביטוח, חברת כרטיסי אשראי, ליסינג מימוני, גוף פרטי, אגודות, גמ"ח) מתאפיינים בסיכון אשראי גבוה מהותית מלווים שנטלו הלוואה מבנק בלבד, וייתכן שהם פנו למקורות אלה מפני שהמערכת הבנקאית סירבה להעמיד להם אשראי.

·     מקורות אשראי חוץ-בנקאיים מגדילים את היצע האשראי לציבור ומגבירים את התחרות על הלקוחות. אולם כיום חסר למלווים (בכללם הבנקים) מידע על כלל החוב של משקי הבית, והדבר עלול להוביל למינוף גבוה בקרב חלק מהם ולהערכת חסר של סיכון האשראי. כדי להתמודד עם קושי זה וכדי להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי פועל בנק ישראל להקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי, והפיקוח על הבנקים פועל יחד עם רשות שוק ההון במטרה לגבש סטנדרט רגולטורי אחיד לתחום האשראי למשקי הבית.[1]  לא כולל משיכות יתר בבנק ("מינוס" בחשבון), בשל היעדר מידע. בשנת 2016 היוו משיכות היתר כ-10% מהאשראי הצרכני הבנקאי. מניתוח הסקר עולה כי 27% ממשקי הבית נמצאו "במינוס" לכל אורך השנה האחרונה. כמו כן נמצא כי 6% ממשקי הבית נמצאו "במינוס" לכל אורך השנה האחרונה ולא נטלו הלוואה כלשהי (לדיור או צרכנית).

​​​​